Odpowiedź na otwarty list protestacyjny w sprawie projektu nowelizacji ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a także wprowadzeniem poprawki dotyczącej trybu powoływania przewodniczącego CK

Poniżej zamieszczamy odpowiedź na otwarty list protestacyjny skierowany do Premier Beaty Szydło i Ministra Jarosława Gowina przygotowany przez Radę Naukową IBB PAN. więcej