Obrony

mgr Błażej KEMPIŃSKI

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 10.03.2020 o godz. 11:00

„Identyfikacja nowych sekwencji aminokwasowych kierujących białka do peroksysomów w drożdżach Saccharomyces cerevisiae

„Identification of a new sequences  directing proteins to peroxisomes in yeast Saccharomyces cerevisiae” - streszczenie

Promotor: Dr hab. Marek SKONECZNY

Recenzenci:

Dr hab. Renata ZADRĄG-TĘCZA prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski - recenzja

Dr hab. Anna BIELAK-ŻMIJEWSKA, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego - recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Tomasz SOBIEŚCIAK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia  17.12.2019 o godz. 11:00

Tytuł rozprawy: "Mikrowzory oraz klastery białek na chemicznie programowalnych, samoorganizujących monowarstwach"

"Protein micropattering and clustering on chemically programmable self- assembled monolayers" - streszczenie

Promotor: Prof. dr hab. Piotr ZIELENKIEWICZ

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Małgorzata LEKKA, Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie - recenzja

Prof. dr hab. Wojciech MARKIEWICZ, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu - recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Dorota ZUGAJ

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia  14.11.2019 o godz. 11:00

Tytuł rozprawy: „Charakterystyka funkcjonalna białka ALKBH10B, partnera kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF u Arabidopsis thaliana”

„Functional characteristics of ALKBH10B protein a partner of SWI/SNF chromatin remodelling complex in Arabidopsis thaliana”

Promotor: Dr hab. Tomasz SARNOWSKI, prof. IBB PAN

Promotor pomocniczy: Dr Damian MIELECKI, IBB PAN

Recenzenci:

Prof. dr hab. Ewa ŁOJKOWSKA, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed - recenzja

Prof. dr hab. Marcin FILIPECKI, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr inż. Diana TOCZYDŁOWSKA-SOCHA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia  17.10.2019 o godz. 11:00

Tytuł rozprawy: „Badania funkcjonalne ludzkich metylotransferaz związanych z biosyntezą 5’końca mRNA”

„Functional studies of human methyltransferases involved in RNA cap biosynthesis” - streszczenie

Promotor: Prof. dr hab. Janusz M. BUJNICKI, MIBMiK

Promotor pomocniczy: Dr inż. Filip STEFANIAK, MIBMiK

Recenzenci:

Prof. dr hab. Barbara NAWROT Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polska Akademia Nauk w Łodzi - recenzja

Dr hab. Marta OLEJNICZAK prof. ICHB PAN Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 

 


mgr inż. Anna DETMAN

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 26.09.2019 o godz. 12:00

Tytuł rozprawy: "Analiza wybranych współzależności pomiędzy mikroorganizmami na etapie kwasogenezy i  octanogenezy w beztlenowym rozkładzie materii organicznej" - streszczenie

"Acidogenic and acetogenic steps of anaerobic digestion - analysis of the selected interactions between microorganisms"

Promotor: Dr hab. Anna SIKORA

Recenzenci:

Dr hab. Łukasz DREWNIAK, Uniwersytet Warszawski - recenzja

Prof. dr hab. Adam JAWORSKI, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Jolanta CZERWIŃSKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 28.05.2019 o godz. 13:00

Tytuł rozprawy: ""Udział peroksydacji lipidów w powstawaniu fenotypu przedwczesnego starzenia myszy z  niedoborem białka ERCC1"".

"Contribution of lipid peroxidation to the premature aging phenotype of ERCC1 protein deficient mice". - streszczenie

Promotor: Dr hab. Elżbieta SPEINA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Ewa SIKORA - recenzja

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof SZYFTER - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Adam PYZIK

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 07.05.2019 o godz. 13:00

Tytuł rozprawy: "Analiza strukturalna i funkcjonalna konsorcjów mikroorganizmów metanogennych w oparciu o techniki sekwencjonowania wysokoprzepustowego ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek metabolicznych zaangażowanych w proces metanogenezy"

"Structural and functional analysis of the consortia of methanogenic microorganisms based on highthroughput sequencing with special regard to metabolic pathways involved in methanogenic process"

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej DZIEMBOWSKI

Promotor pomocniczy: Dr Leszek LIPIŃSKI

Recenzenci:

Dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. UWM - recenzja

Dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, prof. UWr - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Marcin PIECHOCKI

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 09.04.2019 o godz. 13:00

Tytuł rozprawy: "Analiza ewolucyjna i funkcjonalna homologów bakteryjnego czynnika wirulencji HopQ1 z Pseudomonas syringae" - streszczenie

“Evolutional and functional analysis of homologs of bacterial effector HopQ1 from Pseudomonas syringae"

Promotor:  Dr hab. Magdalena KRZYMOWSKA, prof. IBB PAN

Recenzenci:

Prof. dr hab. Dariusz BARTOSIK, Uniwersytet Warszawski - recenzja

Prof. dr hab. Grzegorz BARTOSZEWSKI, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr inż. Marta JEDYNAK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 09.04.2019 o godz. 11:00

Tytuł rozprawy: "Dodekahedron adenowirusowy, jako skuteczne narzędzie do wewnątrzkomórkowego dostarczania biomolekuł i przezwyciężenia oporności wielolekowej, warunkowanej obecnością Pgp w komórkach nowotworowych" - streszczenie

"Adenoviral dodecahedron, as an effective tool for intracellular delivery of biomolecules and circumvention of Pgp-mediated multidrug resistance in cancer cells"

Promotor:  Dr hab. Ewa SZOŁAJSKA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Krystyna BIEŃKOWSKA-SZEWCZYK, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed - recenzja

Prof. dr hab. n. med. Janusz SIEDLECKI, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr inż. Michał RAŻEW

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 26.02.2019 o godz. 13:00

„Badania strukturalne drożdżowego degradosomu mitochondrialnego mtEXO” - streszczenie

„Structural studies of the yeast mitiochondrial degradosome mtEXO”

Promotor: Dr hab. Marcin NOWOTNY

Recenzenci:

Prof. dr hab. Artur Krężel, Uniwersytet Wrocławski - recenzja

Prof. UAM dr hab. Mikołaj Olejniczak, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Anna PERZANOWSKA-DOMAŃSKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 26.02.2019 o godz. 11:00

"Analiza cytokeratynowych markerów nowotworowych przy użyciu ukierunkowanej metody spektrometrii mas wspomagająca diagnostykę raka płuc" - streszczenie

"Mass spectrometry-based targeted analysis of cytokeratin tumor markers to improve lung cancer diagnosis"

Promotor: Prof. dr hab. Michał Dadlez

Recenzenci:

Prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk, Uniwersytet Wrocławski - recenzja

Prof. n. med. Janusz A. Siedlecki, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Norbert ODOLCZYK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 04.12.2018, o godz. 11:00

Tytuł rozprawy: "Inhibitory oddziaływań białko-białko korygujące defekt białka CFTR z mutacją ΔF508" - streszczenie

"Discovery of protein-protein interaction inhibitors correcting the defect of  ΔF508-CFTR mutant"

Promotor: Prof. dr hab. Piotr ZIELENKIEWICZ

Recenzenci:

Prof. dr hab. Joanna TRYLSKA -recenzja

Prof. dr hab. Grzegorz GRYNKIEWICZ - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

lek. med. Tomasz KULIŃSKI

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 20.11.2018, o godz. 11:00

Tytuł rozprawy: "Analiza transkryptomiczna wybranych procesów zwiazanych z patogenezą ludzkich chorób I dla rozwoju zarodkowego ssaków"- streszczenie

"Transcriptomic analysis of selected processes involved in pathogenesis of human diseases and mammalian embryonic development"

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej DZIEMBOWSKI

Kopromotor: Dr Quanah J HUDSON

Recenzenci:

Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga JARUZELSKA - recenzja

Prof. UAM dr hab. Krzysztof SOBCZAK - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Magdalena ZIELIŃSKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 04.10.2018, o godz. 13:00

Tytuł rozprawy: "Badanie wzajemnej regulacji białek CMTr1 i DHX15 pełniących w komórkach człowieka role metylotransferazy kapu RNA oraz helikazy RNA" - streszczenie

"Regulation of the human cap methyltransferase CMTr1 by an RNA helicase"

Promotor:  Prof. dr hab. Janusz M. BUJNICKI

Promotor pomocniczy: Dr Elżbieta PURTA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Joanna KUFEL, Uniwersytet Warszawski - recenzja

 

Prof. UAM dr hab. Mikołaj OLEJNICZAK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Ewa FURMAŃCZYK

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 27.09.2018, o godz. 13:00

Tytuł rozprawy: "Poszukiwanie mikroorganizmów zaangażowanych w degradację surfaktantów anionowych na przykładzie dodecylosiarczanu sodu" - streszczenie

"Searching for microorganisms involved in the degradation of anionic surfactants as sodium dodecyl sulfate"

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Dziembowski

Promotor pomocniczy: dr Adam Sobczak

Recenzenci:

Prof. dr hab. Zofia PIOTROWSKA-SEGET - recenzja

Prof. dr hab. Jerzy DŁUGOŃSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Wojciech PUŁAWSKI

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 25.09.2018, o godz. 12:00

Tytuł rozprawy: "Zastosowanie  metody  typu  implicit  solvent  do  modelowania  dynamiki  i  stabilności  białek  błonowych" - S streszczenie

Promotor:  Prof. dr hab. Sławomir FILIPEK

Recenzenci:

Dr hab. Tadeusz ANDRUNIÓW, prof. PW, Politechnika Wrocławska - recenzja

Prof. dr hab. Wiesław NOWAK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr inż. Ilona Paulina FOIK

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 20.09.2018, o godz. 11:00

Tytuł rozprawy: "Nowe inhibitory metylotransferaz RNA odpowiedzialnych za bakteryjną oporność na antybiotyki" 

"Novel inhibitors of RNA methyltransferases responsible for bacterial resistance to antybiotics"

Promotor: Prof. dr hab. Janusz BUJNICKI

Promotor pomocniczy: Dr Elżbieta PURTA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Joanna TRYLSKA - recenzja

Dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 

 


 

mgr Astha

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 18.09.2018, o godz. 13:00

Tytuł rozprawy: "RNA 3D structure determination using hybrid approaches" - streszczenie

Promotor: Prof. dr hab. Janusz M. BUJNICKI, MIBMiK

Promotor pomocniczy: Dr Grzegorz CHOJNOWSKI, MIBMiK

Recenzenci:

Dr Gracjan MICHLEWSKI - recenzja

Dr hab. Arkadiusz CHWOROŚ, prof. CBMiM - recenzja


mgr inż. Ewa SZWAJCZAK

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 11.09.2018, o godz. 13:00

Tytuł rozprawy: "Udział różnych form polimerazy DNA zeta w mutagenezie w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae"

"Participation of different forms of DNA polymerase zeta in mutagenesis in yeasts Saccharomyces cerevisiae" - streszczenie

Promotor: Prof. dr hab. Iwona FIJAŁKOWSKA

Promotor pomocniczy: Dr Katarzyna SUSKI-GRABOWSKI

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna JAGUSZTYN-KRYNICKA - recenzja

Prof. dr hab. Jolanta ZAKRZEWSKA-CZERWIŃSKA - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr inż. Dawid GŁÓW

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 11.09.2018, o godz. 11:00

Tytuł rozprawy: "Badania specyficzności sekwencyjnej RNaz MiniIII względem dsRNA." - streszczenie

"Studies on squence specificity of MiniIII RNases for double stranded RNA"

Promotor:  Dr hab. Krzysztof SKOWRONEK

Recenzenci:

Dr hab. Magda KONARSKA, prof. UW, Uniwersytet Warszawski - recenzja

Prof. dr hab. Piotr SKOWRON, Uniwersytet Gdański - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Katarzyna SZYMAŃSKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 04.09.2018, o godz. 11:00

Tytuł rozprawy:  "Udział kinaz SnRK2 (SNF1-related type 2 kinases) w odpowiedzi roślin na stresy środowiskowe" - streszczenie

"The role of SNF1 - related protein kinases type 2 (SnRK2) in plant defense against environmental stresses"

Promotor:  Prof. dr hab. Grażyna DOBROWOLSKA

Kopromotor: Prof. dr hab. David WENDEHENNE

Recenzenci:

Prof. dr  hab. Danuta Maria ANTOSIEWICZ, Uniwersytet Warszawski - recenzja

Prof. dr hab. Przemysław WOJTASZEK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Agata WRÓBLEWSKA-ŚWINIARSKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 21.06.2018, o godz. 13:00

Tytuł rozprawy: "Molekularne podstawy zmienności czasu spoczynkowego nasion odmian Arabidopsis" - streszczenie

Promotor: Dr hab. Szymon ŚWIEŻEWSKI

Recenzenci:

Prof. dr hab. Monika RAKOCZY-TROJANOWSKA - recenzja

Prof. dr hab. Paweł SOWIŃSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 

 


 

mgr Mariusz MITAL

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 21.06.2018, o godz. 09:00

Tytuł rozprawy:"Skrócenie końca-N peptydów Aβ a wiązanie Cu(II): powinowactwo, struktury, reaktywność" - streszczenie

"N-truncation of Aβ peptides and Cu(II) binding: affinity, structures, reactivity"

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech BAL

Kopromotor: Dr Simon Drew

Recenzenci:

Prof. dr hab. Grażyna STOCHEL - recenzja

Prof. dr Hugh HARRIS - recenzja


Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Agnieszka MACIOŁA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 19.06.2018, o godz. 11:00, sala E

tytuł rozpray: „Badania nad rekombinowaną hemaglutyniną wirusa grypy otrzymaną w komórkach Pichia pastoris – wstęp do szczepionki podjednostkowej” - streszczenie

Promotor: Dr hab. Ewa SZOŁAJSKA

Promotor pomocniczy: Dr Edyta KOPERA

Recenzenci:

Dr hab. Bogumiła LITWIŃSKA, prof. nadzw. NIZP-PZH  - recenzja

Prof. Rebecca Jane COX BROKSTAD - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Katarzyna NIEDŹWIECKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 22.05.2018, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Drożdże jako organizm modelowy w badaniach dysfunkcji syntazy ATP w miopatiach i nowotworach"

"Yeast as a model system to study mechanism of ATP synthase dysfunction in myopathies and cancer" - streszczenie

Promotor: Dr hab. Róża KUCHARCZYK

Recenzenci:

Dr hab. Ewa MACIASZCZYK-DZIUBIŃSKA - recenzja

Prof. dr hab. Mariusz WIĘCKOWSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 


mgr inż. Karolina MIERZEJEWSKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 15.05.2018, o godz. 12:45, sala E

Tytuł rozprawy: "Strukturalne podstawy kontroli endonukleaz restrykcyjnych poprzez metylację". - streszczenie

"Structural basis of methylation control of restriction endonucleases".

Promotor: Prof. dr hab. Matthias BOCHTLER

Promotor pomocniczy: Dr Honorata CZAPIŃSKA 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Andrzej PIEKAROWICZ - recenzja

Prof. Saulius KLIMASAUSKAS - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr inż. Kinaga Gazda

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 15.05.2018, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy : „Rola białka prekursora β-amyloidu w homeostazie wapniowej wewnątrz siateczki śródplazmatycznej”

„The role of amyloid precursor protein in endoplasmic reticulum Ca2+ homeostasis” - streszczenie

Promotor: Prof. dr hab. Jacek KUŹNICKI, MIBMiK

Promotor pomocniczy: Dr Tomasz WĘGIERSKI

Recenzenci: 

Prof. dr hab. med. Andrzej SZUTOWICZ - recenzja

Prof. dr hab. Krzysztof ZABŁOCKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr  inż. Sebastian SACHAROWSKI

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 24.04.2018, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Rola kompleksów przebudowujących chromatynę typu SWI/SNF zawierających podjednostki SWP73A i SWP73B w rozwoju Arabidopsis thaliana" - streszczenie

"The role of SWI/SNF chromatin remodeling complex containing SWP73 subunit in Arabidopsis development"

Promotor: Dr hab. Tomasz SARNOWSKI

Recenzenci: 

Dr hab. Maciej WNUK - recenzja

Dr hab. Tomasz PAWŁOWSKI, prof. nadzw. ID PAN - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Michał PŁACHTA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 27.03.2018, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Regulacja funkcjonowania DNA polimerazy eta w cyklu komórkowym Saccharomyces  cerevisiaestreszczenie

Promotor:  Prof. dr hab. Ewa ŚLEDZIEWSKA-GÓJSKA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Adam JAWORSKI - recenzja

Prof. nadzw. dr hab. Anna BĘBENEK - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Paweł Szczepan KRAWCZYK

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 15.03.2018, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Analizy metagenomiczne mikroorganizmów ze środowisk antropogenicznych ze szczególnym uwzględnieniem plazmidów" - streszczenie

Promotor:  Prof. dr hab. Andrzej DZIEMBOWSKI

Promotor pomocniczy: Dr Leszek LIPIŃSKI

Recenzenci:

 Prof. dr hab. Izabela ŚWIĘCICKA, Uniwersytet w Białymstoku - recenzja

Prof. dr hab. Igor KONIECZNY, Uniwersytet Gdański - recenzja - recenzja 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr inż. Wojciecha Tomasza RYMASZEWSKIEGO

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 13.03.2018, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Analiza naturalnej zmienności w obrębie gatunku Arabidopsis thaliana (L.) Heynh jako narzędzie badania procesów aklimatyzacji roślin do wzrostu w warunkach ograniczonej dostępności wody" - streszczenie

"Use of natural variation in Arabidopsis thaliana (L.) Heynh as a tool to study plant acclimation to water deficit"

Promotor:  Prof. dr hab. Jacek HENNIG

Kopromotor: Dr Christine GRANIER, INRA, Francja

Recenzenci:

 Prof. dr hab. Iwona SZAREJKO, Uniwersytet Śląski w Katowicach - recenzja

Prof. dr hab. Marcin RAPACZ, Uniwersytet im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Aleksandra KACPRZYK-STOKOWIEC

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 27.02.2018, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Przemiany strukturalne zachodzące w perfringolizynie O podczas formowania porów w błonie lipidowej"

"Structural changes in perfringolysin O during pore formation in the lipid bilayer" - streszczenie

Promotor: Prof. dr hab. Michał DADLEZ

Recenzenci:

Prof. dr hab. Katarzyna PAWLAK, Politechnika Warszawska - recenzja

Prof. dr hab. Jacek BIELECKI, Uniwersytet Warszawski - recenzja

 

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr inż. Katarzyna KRZYCZMONIK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 13.02.2018, o godz. 11:00, sala E

Tytuł roprawy: "Rola krótkiej formy mRNA genu DOG1 oraz antysensownego RNA w regulacji czasu spoczynkowego nasion na podstawie analizy linii transgenicznych i ekotypów Arabidopsis thaliana" - streszczenie

"The role of short DOG1 mRNA form and antisense RNA in seed dormancy regulation based on the analysis of Arabidopsis thaliana transgenic lines and accessions"

Promotor: Prof. dr hab. Grażyna DOBROWOLSKA

Promotor pomocniczy: Dr hab. Szymon ŚWIEZEWSKI

Recenzenci:

Prof. dr hab. Paweł SOWIŃSKI - recenzja

Dr hab. Marcin FILIPECKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr inż. Maciej Wójcikowski

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 01.02.2018, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Metody cheminformatyczne w projektowaniu leków" - streszczenie

"Cheminformatic methods in drug discovery"

Promotor: Prof. dr hab. Piotr ZIELENKIEWICZ

Promotor pomocniczy: Dr Paweł SIEDLACKI

Recenzenci: 

Dr hab. Joanna TRYLSKA, prof. UW - recenzja

Dr hab. Krzysztof PAWŁOWSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Krzysztof SZCZEPANIAK

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 14.12.2017, o godz. 13:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Projektowanie sekwencji jako narzędzie w badaniach białek i kwasów nukleinowych" - streszczenie

"Sequence design as a tool for studying proteins and nucleic acids"

Promotor:  Prof. dr hab. Janusz M. BUJNICKI

Promotor pomocniczy: Dr Stanisław DUNIN-HORKAWICZ

Recenzenci:

Dr hab. Cezary CZAPLEWSKI, prof. UG, Uniwersytet Gdański - recenzja 1

Dr hab. Arkadiusz CHWOROŚ, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk - recenzja 2

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Katarzyna OBSZAŃSKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 14.12.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Charakterystyka klinicznych szczepów paciorkowców z grupy anginosus przy użyciu klasycznych metod typowania oraz technik o wysokiej przepustowości" - streszczenie

"Characterization of Streptococcus anginosus group clinical strains using standard and high throughput typing methods"

Promotor: Dr hab. Izabela SITKIEWICZ

Promotor pomocniczy: Dr Izabela KERN-ZDANOWICZ

Recenzenci:

Prof. dr hab. Agnieszka SZALEWSKA-PAŁASZ - recenzja

dr hab. Krzysztof PYRĆ, prof. UJ - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Magdalena PRUSZKO

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 12.12.2017, o godz. 13:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Onkogenne właściwości zmutowanego TP53 w alternatywnym składaniu mRNA czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego A” - streszczenie

„Oncogenic activities of mutated TP53 in alternative splicing of vascular endothelial growth factor A”

Promotor:Prof. dr hab. Alicja ŻYLICZ, MIBMiK

Kopromotor: Dr hab. Giulia FONTEMAGGI, Narodowy Instytut Raka, Włochy

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jolanta JURA, Uniwersytet Jagielloński - recenzja

Prof. dr hab. Marek RUSIN, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Gliwicach - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Róża SAWICKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 12.12.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Przeciwciało monoklonalne mAb6-9-1 i jego rekombinowana pochodna jako przykładowe narzędzia diagnostyczne wirusa grypy ptaków H5N1" - streszczenie

"Monoclonal antibody mAb6-9-1 and its recombinant derivative as examples of diagnostic tools against avian influenza virus H5N1"

Promotor:  Prof. dr hab. Agnieszka SIRKO

Promotor pomocniczy: Dr Anna GÓRA-SOCHACKA

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna JAGUSZTYN-KRYNICKA - recenzja

Dr hab. Arkadiusz MIĄŻEK - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Justyna KOWALCZYK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 30.11.2017, o godz. 12:00, sala E

tYTUŁ ROZPRAWY: „Identyfikacja i charakterystyka nowego regulatora genu DOG1 u Arabidopsis thaliana oraz wpływu wyboru miejsca poliadenylacji mRNA DOG1 na antysensowną transkrypcję w jego locus

Promotor: Prof. dr hab. Grażyna DOBROWOLSKA

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Joanna KUFEL - recenzja

Dr hab. Paweł BEDNAREK - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr inż. Marta Zofia BOROWIEC

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 28.11.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Badanie aktywności biologicznej rekombinowanych mutein Egzotoksyny A z Pseudomonas aeruginosa

„Analysis of biological activities of recombinant Exotoxin A muteins from Pseudomonas aeruginosa”

Promotor: Dr hab. Krzysztof GINALSKI, prof. UW

Drugi promotor: Prof. dr hab. Jarosław DASTYCH

Recenzenci:

Dr hab. Daniel KROWARSCH, Uniwersytet Wrocławski - recenzja

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Tadeusz PIETRUCHA,Uniwersytet Medyczny w Łodz - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Julita GRUCHOTA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 07.11.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Proces rearanżacji genomu Paramecium  tetraurelia, jako model do badania udziału czynników elongacji transkrypcji w syntezie niekodujących RNA " - streszczenie

Promotor: Prof. dr hab. Joanna RYTKA

Promotor pomocniczy: Dr Jacek K. NOWAK

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI - recenzja

Prof. dr hab. Andrzej KACZANOWSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN 

 


mgr Marcin MAGNUS

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 24.10.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Opracowanie narzędzi komputerowych do przewidywania struktury trzeciorzędowej RNA" - streszczenie

"Development of computational tools for RNA tertiary structure prediction"

Promotor: Prof. dr hab. Janusz M. Bujnicki

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Joanna Trylska - recenzja

Dr hab. prof. nadzw. Arkadiusz CHWOROŚ - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN 

 


mgr Urszula NATKAŃSKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 17.10.2017, o godz. 13:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Funkcja i lokalizacja wewnątrzkomórkowa Hsp31p, białka odpowiedzi  na wiele stresów w drożdżach Saccharomyces cerevisiae" - streszczenie

"Function and intracellular localization of multistress response Hsp31p protein in yeast Saccharomyces cerevisiae"

Promotor: Dr hab. Marek SKONECZNY

Recenzenci:

Dr hab. prof. Ewa OBŁĄK, Uniwersytet Wrocławski - recenzja

Prof. dr hab. Grzegorz BARTOSZ, Uniwersytet Łódzki - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN 

 


mgr Monika NIEWIADOMSKA

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 17.10.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Rola Alg13 N-acetylglukozaminyl transferazy w patogenności Candida albicans” - streszczenie

"The role of Alg13 N-acetylglucosaminyl transferase in the expression of pathogenic features of Candida albicans

Promotor: Prof. dr hab. Joanna S. KRUSZEWSKA

Recenzenci:

Dr hab. Anna KRASOWSKA - recenzja

Prof. dr hab. Sławomir MILEWSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN 


mgr Agata LIPKO

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 03.10.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Biosynteza poliizoprenoidów u Arabidopsis thaliana - badania in vivo"

"In vivo studies on the biosynthesis of polyprenoids in Arabidopsis thaliana"

Promotor: Prof. dr hab. Ewa ŚWIEŻEWSKA, IBB PAN

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Wirginia JANISZOWSKA, Uniwersytet Warszawski - recenzja

Prof.  dr hab. Jan SZOPA-SKÓRKOWSKI, Uniwersytet Wrocławski - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN 

 


 

mgr inż. Nina Ewa WEZYNFELD

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 28.09.2017, o godz. 13:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Badania białek związanych z układem odpornościowym człowieka jako celów molekularnych metalozależnej hydrolizy wiązania peptydowego."

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech BAL

Promotor pomocniczy: Dr Tomasz FRĄCZYK

Recenzenci:

Dr hab. Małgorzata BRINDELL - recenzja

 

Dr hab. Sylwia RODZIEWICZ-MOTOWIDŁO, prof. UG - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN 

 


mgr Weronika RZEPNIKOWSKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 26.09.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Drożdże jako organizm modelowy do badania skutków mutacji w genie VPS13A powodujących ludzką chorobę genetyczną pląsawico-akantocytozę" - streszczenie

"Yeast as a model organism to study the effects of VPS13A mutations causing human genetic disorder chorea-acanthocytosis"

Promotor: Prof. dr hab. Teresa ŻOŁĄDEK, IBB PAN

Recenzenci:

Prof. dr hab. Marta MIĄCZYŃSKA - recenzja

Prof. dr hab. Maria Jolanta RĘDOWICZ - recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN 

 


 

lek. Marta DUDEK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 05.09.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Badanie oddziaływań antybiotyków aminoglikozydowych i syntetycznych oligonukleotydów z RNA metodami obliczeniowymi i doświadczalnymi" - streszczenie

"Exploring the interactions of aminoglycosides and synthetic oligonucleotides with RNA by computational and experimental methods"

Promotor: Dr hab. Joanna TRYLSKA, prof. UW, Centrum Nowych Technologii UW

Drugi promotor: Dr hab. med. Grzegorz BASAK, Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM

Recenzenci:

Dr hab. n. med. Natalia MAREK-TRZONKOWSKA,Gdański Uniwersytet Medyczny - recenzja

Prof. dr hab. Marta PASENKIEWICZ-GIERULA,Uniwersytet Jagielloński - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN 

 


mgr inż. Anna BIERNACKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 22.06.2017, o godz. 13:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Rozwój metody BLESS i jej zastosowanie do badania podwójnych pęknięć DNA w wybranych organizmach eukariotycznych" - streszczenie

"Development of BLESS method and its application to studying DNA double-strand breaks in selected eukaryotic organisms"

Promotor: Dr hab. Krzysztof GINALSKI, prof. UW, CeNT UW

Promotor pomocniczy: Dr Magdalena SKRZYPCZAK, CeNT UW

Recenzenci:

Prof. dr hab. Ryszard Oliński - recenzja

Prof. dr hab. Robert WYSOCKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN 

 


mgr Hanny Ewy PANAGIOTOPOULOU

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 22.06.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Analiza genetyczna jesiotra w związku z jego restytucją i hodowlą w Polsce" - streszczenie

"The genetic analysis of sturgeon in context of its restitution and aquaculture in Poland"

Promotor:Prof. dr hab. Piotr WĘGLEŃSKI

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Jacek RADWAN - recenzja

Prof. dr hab. Jacek WOLNICKI - recenzja 

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN 


 


mgr Anna ŁUKASIK

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 20.06.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Zastosowanie roślinnych miRNA w leczeniu schorzeń u ludzi - badania in silico" - streszczenie

"Plant miRNA application in treatment of human diseases - in silico studies"

Promotor: Prof. dr hab. Piotr ZIELENKIEWICZ

Recenzenci:

Prof. dr hab. Izabela MAKAŁOWSKA - recenzja

Prof. dr hab. Jacek BIELECKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Łukasz STAWSKI

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 06.06.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Uszkodzenie komórek śródbłonka w patogenezie twardziny układowej” - streszczenie

"The role of endothelial cell injury in the pathogenesis of systemic sclerosis"

Promotor:Prof. Maria TROJANOWSKA, Boston University

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Otylia KOWAL-BIELECKA - recenzja

Prof. dr hab. n. med. Jacek MALEJCZYK - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Anna JAWORSKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 30.05.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Badania komórkowych procesów zaangażowanych w chorobę Alzheimera: aktywności gamma sekretazy oraz utrzymywania homeostazy wapniowej" - streszczenie

"Investigation of cellular processes involved in Alzheimer's Disease: gamma-secretase activity and calcium homeostasis maintenance"

Promotor: Prof. dr hab. Jacek KUŹNICKI, MIBMiK

rECENZENCI:

Prof. dr hab. Grażyna NIEWIADOMSKA  - recenzja

Prof. dr hab. med. Andrzej SZUTOWICZ - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr inż. Halina FEDAK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 23.05.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Regulacja stanu spoczynkowego nasion przez antysensowny transkrypt genu DOG1 u rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana)" streszczenie

"Regulation of seed dormancy by DOG1 antisense transcript in Arabidopsis thaliana"

Promotor:  Prof. dr hab. Andrzej JERZMANOWSKI

Promotor pomocniczy: Dr Szymon ŚWIEŻEWSKI

Recenzenci:

Prof. dr hab. Joanna KUFEL - recenzja

Dr hab. Marcin FILIPECKI  - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr inż. Anna Beata STACHYRA

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 09.05.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Opracowanie szczepionki DNA przeciwko wirusowi grypy ptaków H5N1" - streszczenie

„Development of DNA vaccine against avian influenza virus H5N1".

Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka SIRKO

Promotor pomocniczy: Dr Anna GÓRA-SOCHACKA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna JAGUSZTYN-KRYNICKA - recenzja

Dr hab. Bogumiła LITWIŃSKA, prof.nadzw. NIZP-PZH - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Małgorzata PALUSIŃSKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 27.04.2017, o godz. 12:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Transkrypcyjna kontrola eksprasji genu DOG1 będącego głównym regulatorem  czasu spoczynkowego nasion u Arabidopsis thaliana" - streszczenie

"Transcriptional control of dog1 gene - the key regulator of seed dormancy in Arabidopsis thaliana

Promotor:  Prof. dr hab. Andrzej JERZMANOWSKI

Promotor pomocniczy: Dr Szymon ŚWIEŻEWSKI

Recenzenci:

Prof. dr hab. Joanna KUFEL, Uniwersytet Warszawski  - recenzja

Dr hab. Krzysztof SOBCZAK, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza -  recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Ewa PODOBAS

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 20.04.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Oddziaływanie jonów niklu(II) na filagrynę, kluczowe białko w supresji alergii niklowej”

"Interactions of nickel(II) ions with filaggrin, a key protein suppressor in allergy to nickel"

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech BAL

Recenzenci: 

Dr hab. Sylwia RADZIEWICZ-MOTOWIDŁO, prof. UG

Dr Barbara ZAMBELII, Uniwersytet Boloński

 

Prof. Jacob P THYSSEN, Uniwersytet Kopenhaski

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Mirosław ŚMIETAŃSKI

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 11.04.2017, o godz. 12:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Charakterystyka strukturalna ludzkiej metylotransferazy CMTr1 działającej na koniec 5‘ produktów syntezy polimerazy RNA II” - streszczenie

Promotor: Dr hab. Marcin NOWOTNY, MIBMiK

Recenzenci:

Dr hab. Joanna Trylska, prof. UW, CeNT UW - recenzja

Prof. dr hab. Włodzimierz KRZYŻOSIAK Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Anna FOGTMAN

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 06.04.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Zmiany transkryptomu i modyfikacji histonów rdzeniowych we wczesnej fazie odpowiedzi na stres abiotyczny komórek Arabidopsis thaliana T87" - streszczenie

"Transcriptomic signatures and core histone modifications during early response to abiotic stress in Arabidopsis T87 cells"

Promotor: Dr hab. Marta KOBLOWSKA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Krzysztof STAROŃ - recenzja

Prof. dr hab. Jan SADOWSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr inż. Maria Izabella WINIEWSKA-SZAJEWSKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 28.03.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Oszacowanie wkładu wiązania halogenowego do energii swobodnej oddziaływania białko-ligand. Badania termodynamiczne wiązania halogenowanych benzotriazoli przez podjednostkę katalityczną kinazy CK2" - streszczenie

"Contribution of halogen bonding to protein-ligand interactions. Thermodynamic studies on binding of halogenated benzotriazoles to the catalytic subunit of protein kinase CK2"

Promotor: Prof. dr hab. Jarosław POZNAŃSKI

Recenzenci:

Prof. dr hab.  Agnieszka BZOWSKA, Uniwersytet Warszawski - recenzja

Prof. dr hab. Ryszard SZYSZKA, Katolicki Uniwersytet Lubelski - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Karol Ruszel

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 14.03.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Udział specyficznych białek w naprawie etenowych adduktów zasad DNA"

Promotor: Prof. dr hab. Jarosław KUŚMIEREK

Recenzenci:

Prof. dr hab. Joanna RZESZOWSKA

Prof. dr hab. Piotr JONCZYK

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Magdalena RICHTER

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 31.01.2017, o godz. 13:00, sala E

Tytuł rozprawy:"Proteomiczna analiza strukturalna i funkcjonalna kompleksów białkowych wchodzących w skład kinetochoru"

"Structural and functional analysis of kinetochore protein complexes using proteomic approaches" - streszczenie

Promotor: Michał DADLEZ

Kopromotor: Prof. David GLOVER

Recenzenci:

Prof. dr hab. Maria Magda KONARSKA - recenzja

Prof. dr hab. Artur OSYCZKA - recenzja 

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Joanna RADZIWIŁŁ-BIEŃKOWSKA

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 31.01.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Identyfikacja czynników molekularnych odpowiedzialnych za adhezję Lactococcus lactis subsp. cremoris IBB477 do błony śluzowej przewodu pokarmowego" - streszczenie

"Identification of molecular factors involved in adhesion of Lactococcus lactis subsp. cremoris IBB477 to the intestinal mucosa".

Promotor: Prof. dr hab. Jacek Bardowski, IBB PAN

Kopromotor: Dr hab. Muriel Mercier-Bonin, INRA, Francja

Promotor pomocniczy: Dr Magdalena Kowalczyk, IBB PAN

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jacek BIELECKI - recenzja

Prof. dr hab. Anna SKORUPSKA - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Kamil KRÓL

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 19.01.2017, o godz. 12:00, sala E

"Zaangażowanie transportu pęcherzykowego w ochronę przed stresem genotoksycznym i w utrzymywanie stabilnego genomu komórkowego diploidalnych drożdży Saccharomyces cerevisiae"

"Involvement of vesicular trafficking pathways in the protection against genotoxic stress and in the maintenance of stable genome of diploid yeast Saccharomyces cerevisiae"

Promotor:Dr hab. Adrianna SKONECZNA

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Adam JAWORSKI - recenzja

Prof. dr hab. Grzegorz WĘGRZYN - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Aiswarya Premchandar

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 17.01.2017, o godz. 13:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Structural studies of selected Intermediate Filament proteins and their interacting partners using Hydrogen-Deuterium Exchange Mass Spectrometry" -summary

Promotor: Prof. dr hab. Michał DADLEZ, IBB PAN

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jarosław MARSZAŁEK - recenzja 

Dr hab. Piotr STEFANOWICZ, prof. nadzw. - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr inż. Magdalena Anna MACHNICKA

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 17.01.2017, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy w j. polskim: „Charakterystyka szlaków potranskrypcyjnych modyfikacji RNA" - streszczenie

Tytuł rozprawy w j. angielskim: „Characterization of post-transcriptional RNA modification pathways".

Promotor:  Prof. dr hab. Janusz M. BUJNICKI

Recenzenci:

Prof. dr hab. Barbara C. NAWROT - recenzja 

Prof. UAM dr hab. Mikołaj OLEJNICZAK - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Jakub GRZESIAK

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 10.01.2017, o godz. 13:00, sala E

Tytuł rozprawy "Zmiany w mikrobiocenozach środowisk glacjalnych i postglacjalnych Arktyki i Antarktyki pod wpływem procesów ablacji i deglacjacji" - streszczenie

"Microbial community changes in Arctic and Antarctic glacial and postglacial environments caused by ablation and deglacation processes"

Promotor: Dr hab. Marek ZDANOWSKI, prof. IBB PAN

Recenzenci:

Prof. dr hab. Marianna TURKIEWICZ - recenzja

Prof. dr hab. Ryszard CHRÓST - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Anna ŁABNO

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 20.12.2016, o godz. 13:00, sala E

Tytuł rozprawy w j. polskim: "Rola wybranych egzo- i endorybonukleaz w regulacji metabolizmu RNA w komórkach ludzkich"

Tytuł rozprawy w j. angielskim: "The role of selected exo- and endoribonucleases in the regulation of RNA metabolism in human cells" - streszczenie

Promotor:Dr hab. Rafał TOMECKI

Recenzenci:

Prof. dr hab. Włodzimierz KRZYŻOSIAK - recenzja

Prof. UAM dr hab. Mikołaj OLEJNICZAK - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Katarzyna Karolina KALISIAK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 20.12.2016, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy w j. polskim: "Analiza funkcjonalna ludzkiego kompleksu  egzosomu" - streszczenie

Tytuł rozprawy w j. angielskim: "Functional analysis of human exosome complex"

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej DZIEMBOWSKI

Recenzenci:

Prof. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA - recenzja

Prof. dr hab. Marek TCHÓRZEWSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Agata MACIEJAK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 13.12.2016, o godz. 13:00, sala E

Tytuł rozprawy:"Zmiany transkryptomiczne w rozwoju pozawałowej niewydolności mięśnia sercowego" - streszczenie

"Transcriptomic changes in the development of post-myocardial infarction heart failure"

Promotor:Dr hab. Beata BURZYŃSKA

Recenzenci:  

Prof. dr hab. n. biol.  Jadwiga JARUZELSKA - recenzja

Prof. dr hab. n. med.  Krzysztof FILIPIAK - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Krzysztof TARNOWSKI

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 06.12.2016, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy:"Badania struktury i dynamiki białek z zastosowaniem techniki wymiany wodór-deuter monitorowanej za pomocą spektrometrii mas" - streszczenie

"Studies of protein structure and dynamics by hydrogen-deuterium exchange monitored by mass spectrometry"

Promotor: Prof. dr hab. Michał DADLEZ

Recenzenci:

Prof. dr hab. Krzysztof LIBEREK - recenzja

Prof. dr hab. Zbigniew SZEWCZUK - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Asgar Abbas KAZRANI

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 18.10.2016, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Biochemical and structural studies of 5-hydroxymethylcytosine specific endonucleases" - streszczenie

Promotor: Prof. dr hab. Matthias BOCHTLER

Recenzenci:

Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski - recenzja

Prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz - recenzja 

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr inż. Marek Żurczak

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 04.10.2016, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Badanie stanu równowagi cytoplazmatyczno-jądrowej receptorów NB-LRR w odpowiedzi roślin na infekcje wirusowe” - streszczenie

"Analysis of nucleocytoplasmic partitioning of NB-LRR receptors in plant response to viral infection"

Promotor: dr hab. Magdalena KRZYMOWSKA, prof. IBB PAN

Recenzenci:

Prof. dr. hab. Paweł Sowiński - recenzja

Prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Aleksandra Grylak-Mielnicka

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 27.09.2016, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Rola Rho-zależnej terminacji transkrypcji w regulacji ekspresji genów w Bacillus subtilis” - streszczenie

„Role of Rho-dependent transcription termination in the regulation of gene expression in Bacillus subtilis”

Promotor: Prof. dr hab. Jacek Bardowski
Kopromotor: Dr Elena Bidnenko
Recenzenci:
Prof. dr hab. Izabela Święcicka - recenzja
Prof. dr hab. Krystyna Wolska - recenzja
Dr hab. Philippe Bouloc - recenzja
Dr hab. Eric Guedon - recenzja
Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Dominika GRATKOWSKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 14.06.2016, o godz. 13:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Identyfikacja roli kompleksów remodelujących chromatynę typu SWI/SNF u Arabidopsis thaliana w odpowiedzi na stres chłodu” - streszczenie

„Identification of the role of SWI/SNF chromatin remodeling complexes in cold response in Arabidopsis thaliana

Promotor: dr hab. Tomasz Sarnowski

Recenzenci:

 Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska - recenzja

Dr hab. inż. Marcin Filipecki - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Arkadiusz GŁADKI

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 14.06.2016, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Ewolucja dominacji i bakteryjnych celów działania antybiotyków”

"Evolution of dominance and antibacterial drug targets”.

Promotor: Prof. dr hab. Piotr ZIELENKIEWICZ

Recenzenci:

Prof. dr hab. Izabela MAKAŁOWSKA - recenzja

Prof. dr hab. Ryszard KORONA - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Aleksandra SKRAJNA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 31.05.2016, o godz. 13:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Mechanizmy molekularne regulacji procesu dojrzewania końca 3'histonowych mRNA"

"Molecular mechanisms of histone mRNAs maturation at 3'end" - streszczenie

Promotor: Prof. dr hab. Michał DADLEZ

Kopromotor: Prof. dr hab. Zbigniew DOMIŃSKI

Recenzenci:  

Prof. dr hab. Joanna KUFEL - recenzja

Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 

 


mgr Magdalena KANIA

 

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 31.05.2016, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Badania nad biosyntezą i strukturą poliizoprenoidów z zastosowaniem spektrometrii mas”.

„Mass spectrometry studies on identification and biosynthesis of polyisoprenoids”.

Promotorzy:

Prof. dr hab. Ewa KULA-ŚWIEŻEWSKA

Prof. dr hab. Witold DANIKIEWICZ

Recenzenci:  

Prof. dr hab. Maciej STOBIECKI - recenzja

Dr hab. Piotr STEFANOWICZ, prof. nadzw. - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Zuzanna TRACZ-GASZEWSKA

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 12.04.2016, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Białka opiekuńcze w nabywaniu własności onkogennych przez zmutowany TP53” - streszczenie

 „Molecular chaperones in the acquisition of oncogenic properties by mutated TP53”

Promotor: Prof. dr hab Alicja ŻYLICZ

Recenzenci:

Prof. dr hab. Zdzisław KRAWCZYK - recenzja

Prof. dr hab. Włodzimierz KRZYŻOSIAK - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Marta MODZELAN

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 23.02.2016, o godz. 13:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Białko Nudix NudC jako regulator równowagi redoks w komórkach Pseudomonas syringae”.

Promotor: Dr hab. Elżbieta KRASZEWSKA prof. IBB PAN

Recenzenci:

Dr hab. Agnieszka SZALEWSKA-PAŁASZ, prof. UG - recenzja

Prof. dr hab. Anna SKORUPSKA - recenzja

 

 


 

mgr Karolina MORGIEWICZ

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 23.02.2016, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Skrajna odporność roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L.) na wirus PVY warunkowana przez gen Ry-fsto –charakterystyka na poziomie molekularnym i komórkowym" streszczenie

Promotor: Prof. dr hab. Jacek Hennig

Recenzenci:

Dr hab. Jadwiga Śliwka - recenzja

Prof. dr hab. Tadeusz Rorat - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Kamil JASTRZĘBSKI

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 17.12.2015, o godz. 12:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Rola GTPaz z rodziny Rho w transporcie endocytarnym oraz szlaku sygnałowym płytkowego czynnika wzrostu" -

"Role of the Rho GTPases in trafficking and signaling of platelet-derived growth factor"- streszczenie

Promotor: Prof. dr hab. Marta MIĄCZYŃSKA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Maria Jolanta RĘDOWICZ - recenzja

Dr hab. Jarosław CZYŻ - recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Anna DOMAŃSKA

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 15.12.2015, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy:  "Rola ligazy ubikwitynowej Rsp5 w biogenezie tRNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae" - streszczenie

"Role of Rsp5 ubiquitin ligase in tRNA biogenesis in yeast Saccharomyces cerevisiae "

Promotor: Prof. dr hab. Teresa ŻOŁĄDEK

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Joanna KUFEL - recenzja

Prof. dr hab. Robert WYSOCKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Marta LUDWICZAK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 10.11.2015, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Białko  KorC  jako  globalny  regulator  ekspresji  genów  w plazmidzie  RA3  z  grupy  niezgodności  IncU”

„KorC  protein  as  a  global  regulator  of  gene  expression in  the  RA3  plasmid  from  the  IncU  incompatibility  group”

Promotor: Prof. dr hab. Grażyna JAGURA-BURDZY

Recenzenci:

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Prof. dr hab. Krystyna Izabella WOLSKA

Prof. Ramon DIAZ OREJAS

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr inż. Dominika FORETEK

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 03.11.2015, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Regulacja początkowych etapów biogenezy tRNA w warunkach stresowych." - streszczenie

„Regulation of initial steps of tRNA biogenesis under stress conditions"

Promotor: Prof. dr hab. Magdalena RAKOWSKA-BOGUTA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Joanna KUFEL - recenzja

Prof. dr hab. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Katarzyna GAWARECKA

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 13.10.2015, o godz. 12:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Badania biosyntezy i zastosowanie roślinnych poliizoprenoidów".

„Studies on the biosynthesis and application of plant polyisoprenoids".

Promotor: Prof. dr hab. Ewa KULA-ŚWIEŻEWSKA

Promotor pomocniczy: Dr Anna IHNATOWICZ

Recenznci:

Prof. dr hab. Jerzy KRUK - recenzja

Dr hab. inż. Mirosław TYRKA - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Piotr KOWALEC

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 22.09.2015, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Charakterystyka białka Imi1 Saccharomyces cerevisiae, partnera stromaliny Irr1 na terenie cytoplazmy"

"Characterization of Saccharomyces cerevisiae Imi1 protein,a cytoplasmic partner of stromalin Irr1"

Promotor: Dr hab. Anna KURLANDZKA
Recenzenci:
Prof. dr hab. Joanna RYTKA - recenzja
Prof. dr hab. Robert WYSOCKI - recenzja

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Paulina JĘCZ

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 30.06.2015, o godz. 12:30, sala E

Tytuł rozprawy: „Oddziaływania ParB-parS i ich różnorodne funkcje w biologii Pseudomonas aeruginosa." - streszczenie

„The ParB-parS interactions and their various functions in biology of Pseudomonas aeruginos".

Promotor: Prof. dr hab. Grażyna JAGURA-BURDZY

Recenzenci:

 Prof. dr hab. Jolanta ZAKRZEWSKA-CZERWIŃSKA - recenzja

Prof. dr hab. Jarosław DZIADEK - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr inż. Marcin KŁONIECKI

Obrona rozprawy doktorskiej dnia 30.06.2015, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Analiza struktury oligomerów peptydu Aβ1–40 związanego z chorobą Alzheimera z zastosowaniem spektrometrii mas oraz wpływ wiązania jonów Cu(II) i Zn(II) na równowagę alternatywnych form strukturalnych."

"Structure analysis of Alzheimer's disease related Aβ1-40 peptide oligomers by means of mass spectrometry and the influence of binding of Cu(II) and Zn(II) ions on the equilibrium of alternative structural forms."

Promotor: Prof. dr hab. Michał DADLEZ

Recenzenci:

 Prof. dr hab. Urszula WOJDA - recenzja

Dr hab. Artur KRĘŻEL prof. U. Wr. - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr  Milagros COLLADOS RODRIGUEZ

obrona rozprawy doktorskiej dnia 18.06.2015, o godz. 13:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Selective autophagy cargo receptor from Arabidopsis thaliana: protein partners and transcriptional profile of plants overproducing AtNBR1" - summary

"Receptor selektywnej autofagii z Arabidopsis thaliana: białkowi partnerzy oraz profil ekspresyjny roślin z nadprodukcją AtNBR1".

Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka SIRKO

Promotor pomocniczy: Dr Anna WAWRZYŃSKA

Recenzenci:

 Dr hab. Robert MALINOWSKI - recenzja

Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Michał MIĘTUS

obrona rozprawy doktorskiej dnia 18.06.2015, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy:  "Strukturalna i biochemiczna charakterystyka mechanizmu rozpoznawania substratowego DNA przez rdzeń katalityczny nukleazy Rad2" - streszczenie

Promotor: Dr hab. Marcin NOWOTNY

Recenzenci:

Prof. dr hab. Andrzej PIEKAROWICZ - recenzja

Prof. dr hab. Krzysztof LEWIŃSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Inga SZURGOT

obrona rozprawy doktorskiej dnia 16.06.2015, o godz. 14:00, sala E

Tytuł rozprawy:  "Rekombinowana szczepionka przeciwgrypowa na platformie dodekahedronu adenowirusa."- streszczenie

"Influenza recombinant vaccine on the platform of adenovirus dodecahedron."

Promotor: Dr hab. Jadwiga CHROBOCZEK

Promotor pomocniczy: Dr hab. Ewa SZOŁAJSKA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Włodzimierz MAŚLIŃSKI - recenzja

Prof. dr hab. Bogusław SZEWCZYK - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Aleksandra CHOJNACKA

obrona rozprawy doktorskiej dnia 16.06.2015, o godz. 12:30, sala E

Tytuł rozprawy: "Charakterystyka zespołów mikroorganizmów fermentacji wodorowych i metanowych w dwustopniowym układzie hodowli ciągłych" - streszczenie

"Characterization of hydrogen- and methane-producing microbial communities in a two-stage continuous system" 

Promotor: Dr hab. Anna SIKORA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Hanna DAHM - recenzja

Prof. dr hab. Jerzy DŁUGOŃSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Izabela BRÓZDA

obrona rozprawy doktorskiej dnia 16.06.2015, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy:  „Identyfikacja genów odpowiedzialnych za ochronę komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae przed stresem podwójnych pęknięć DNA wywołanym nadekspresją endonukleaz". - streszczenie

„Identification of genes responsible for cell protection against DNA double strand break stress induced by endonucleases overexpression in yeast Saccharomyces cerevisiae”.

Promotor: Dr hab. Marek SKONECZNY

Recenzenci:

Dr hab. Elżbieta SPEINA  - recenzja

Prof. dr hab. Adam JAWORSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Janusz DĘBSKI

obrona rozprawy doktorskiej dnia 09.06.2015, o godz. 12:30, sala E

Tytuł rozprawy:  „Identyfikacja i lokalizacja modyfikacji po-translacyjnych przy pomocy spektrometrii mas"- streszczenie

„Identification and localization of post-translational modification by mass  spectrometry”.

Promotor: Prof. dr hab. Michał DADLEZ

Recenzenci:    

Dr hab. inż. Katarzyna PAWLAK - recenzja

Prof. dr hab. Maciej STOBIECKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Ewa Sitkiewicz

obrona rozprawy doktorskiej dnia 09.06.2015, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Czynniki modyfikujące rozkład form strukturalnych oligomerów peptydu Aβ1-40."- streszczenie

Promotor: Prof. dr hab. Michał DADLEZ

Recenzenci:

Dr hab. Piotr STEFANOWICZ - recenzja

Prof. dr hab. Urszula WOJDA - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Aleksandra Siwaszek

obrona rozprawy doktorskiej dnia 26.05.2015, o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Oddziaływania pomiędzy białkiem Mmi1 a jądrowym kompleksem CCR4-NOT u drożdży Schizosaccharomyces pombe". - streszczenie

"Functional and physical interactions between Mmi1 and the nuclear CCR4-NOT complex from Schizosaccharomyces pombe".

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej DZIEMBOWSKI

Promotor pomocniczy: Dr Seweryn MROCZEK

Recenzenci:

Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI - recenzja

Dr André Verdel - recenzja

 

 


 

mgr Katarzyna Masłowska

obrona rozprawy doktorskiej dnia 21.05.2015, o godz. 11:30, sala E

Tytuł rozprawy: " Wpływ wewnątrzkomórkowej puli dNTP na odpowiedź SOS w komórkach E. coli." - streszczenie

"The influence of  intracellular dNTP pools on the E. coli SOS response."

Promotor: Prof. dr hab. Iwona FIJAŁKOWSKA

Promotor pomocniczy: Dr Karolina MAKIEŁA-DZBEŃSKA

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Elżbieta JAGUSZTYN- KRYNICKA - recenzja

Prof. dr hab. Adam JAWORSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 

 


 

mgr Marta Małuszek

obrona rozprawy doktorskiej dnia 05.05.2015, o godz. 10:30, sala E

Tytuł rozprawy: „MDM2 w niestabilności genomowej komórek nowotworowych” - streszczenie

„MDM2 in genome instability of cancer cells”

Promotor: Prof. dr hab. Alicja Żylicz 

Recenzenci:

Prof. dr hab. Anna Lankoff - recenzja

Prof. dr hab. n. med. Janusz Siedlecki - recenzja 

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Ewa Morawiec

obrona rozprawy doktorskiej dnia 31.03.2015, o godz. 12:30, sala E

Tytuł rozprawy: „Zwiazek aktywnosci polimerazy III RNA z metabolizmem komórki drożdżowej Saccharomyces cerevisiae

„Coupling of RNA polymerase III activity and cell metabolism in yeast Saccharomyces cerevisiae” - streszczenie

Promotor: Prof. dr hab. Magdalena RAKOWSKA-BOGUTA

Kopromotor: Dr hab. Olivier LEFEBVRE

Recenzenci:

Dr hab. Jan FRONK - recenzja

Prof. dr hab. Robert WYSOCKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Marcin Jaciuk

obrona rozprawy doktorskiej dnia 10.02.2015., o godz. 12:00, sala E

Tytuł rozprawy: "Badania strukturalne bakteryjnego układu naprawy DNA przez wycinanie nukleotydu”

Promotor: Dr hab. Marcin NOWOTNY

Recenzenci:

Prof. dr hab. Iwona FIJAŁKOWSKA - recenzja 

Dr hab. Artur KRĘŻEL - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Joanna KOMASZYŁO

obrona rozprawy doktorskiej dnia 18.12.2014., godz. 14:00, sala E

Tytuł rozprawy w j. polskim: „Utlenianie alkoholi poliizoprenoidowych – badania in vitro oraz in vivo". - streszczenie

Tytuł rozprawy w j. angielskim: „Oxidation of polyisoprenoid alcohols – in vitro and in vivo studies".

Promotor: Prof. dr hab. Ewa KULA-ŚWIEŻEWSKA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Maciej STOBIECKI - recenzja

Prof. dr hab. Jerzy KRUK - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr inż. Ilona WARCHOŁ

obrona rozprawy doktorskiej dnia 18.12.2014., godz. 12:00, sala E

Tytuł rozprawy w j.polskim: „Fizjologiczna i molekularna charakterystyka szczepu Saccharomyces cerevisiae wyrażającego hybrydową syntazę skwalenu jako narzędzie do badania substancji o działaniu antycholesterolowym.” - streszczenie

Tytuł rozprawy w j. angielskim: “Physiological and molecular characteristics of Saccharomyces cerevisiae strain expressing hybrid squalene synthase as a tool for anti-cholesterol drug development.”

Promotor: Dr hab. Beata Burzyńska

Promotor pomocniczy: Dr Monika Góra

Recenzenci:

Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz - recenzja

Prof. dr hab. Stanisław Ułaszewski - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr inż. Anna Magdalena KABALA

obrona rozprawy doktorskiej dnia 18.12.2014., godz. 10:00, sala E

Tytuł rozprawy w j.polskim: „Biogeneza mitochondrialnej syntazy ATP i jej dysfunkcje prowadzące do rozwoju chorób.” - streszczenie

 Tytuł rozprawy w j. angielskim: "Biogenesis of mitochondrial ATP synthase and its dysfunction leading to diseases."

Promotor: Dr hab. Róża KUCHARCZYK

Kopromotor: Prof. Jean-Paul di RAGO

Recenzenci:

Dr hab. Joanna SZCZEPANOWSKA - recenzja

Prof. dr hab. Robert WYSOCKI - recenzja

Prof. Hubert Dominique BECKER - recenzja

Prof. Yves CHOQUET - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Agnieszka GÓRNICKA

obrona rozprawy doktorskiej dnia 11.12.2014., godz. 12:00, sala E

Tytuł rozprawy w j. polskim: „Transport i dojrzewanie białek przestrzeni międzybłonowej mitochondriów”. - streszczenie

Tytuł rozprawy w j. angielskim: „Transport and maturation of mitochondrial intermembrane space proteins”.

Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka CHACIŃSKA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Hanna KMITA - recenzja

Prof. dr hab. Krzysztof LIBEREK - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Wojciech SIWEK

obrona rozprawy doktorskiej dnia 27.11.2014., godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy w j. polskim: „Mechanizm działania enzymu restrykcyjnego R.DpnI zależnego od N6-metyloadeniny".

Tytuł rozprawy w j. angielskim: „The mechanism of action of N6-methyladenine dependent restriction endonuclease R.DpnI”. - streszczenie

Promotor: Prof. dr hab. Matthias BOCHTLER

Promotor pomocniczy: Dr Krzysztof SKOWRONEK

Recenzenci:

Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI - recenzja

Prof. dr hab. Maria M. KONARSKA - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Yanwu GUO

obrona rozprawy doktorskiej dnia 25.11.2014.,  około godz. 12:30, sala E

Tytuł rozprawy: "Genetic and molecular characterization of novel DOG1 regulators."

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej JERZMANOWSKI

Recenzenci:

Prof. dr hab. Joanna KUFEL 

Prof. dr hab. Magdalena RAKOWSKA-BOGUTA 

 

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Marta UKLEJA

obrona rozprawy doktorskiej dnia 25.11.2014., godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy w j. polskim: "Architektura kompleksu CCR4-NOT z Schizosaccharomyces pombe, wielofunkcyjnej maszyny komórkowej".

Tytuł rozprawy w j. angielskim: "Architecture of the CCR4-NOT complex from Schizosaccharomyces pombe, a multifunctional cellular machine". - streszczenie

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej DZIEMBOWSKI

Promotor pomocniczy: Dr Jorge CUÉLLAR

Recenzenci:

Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI - recenzja

Dr Sergio Marco GARRIDO - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Robert ŚWIDER

obrona rozprawy doktorskiej dnia 28.10.2014.,  około godz. 14:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Development of Multisite Directed Inhibitors of CK2”

Promotor: Prof. dr hab. Ryszard Szyszka

Drugi promotor: Prof. dr. Ana Ramos González

Recenzenci:

Prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy

Prof. dr hab. Jarosław Poznański

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Elżbieta KOCHANOWICZ

obrona rozprawy doktorskiej dnia 28.10.2014.,  około godz. 12:30, sala E

Tytuł rozprawy w j. polskim: Drożdżowe białko Spl2, jako nowy substrat in vitro kinazy białkowej CK2

Tytuł rozprawy w j. angielskim: Yeast Spl2 protein as a new in vitro substrate of protein kinase CK2

Promotor: Prof. dr hab. Ryszard Szyszka

Recenzenci:

Prof. dr hab. Magdalena Rakowska-Boguta

Pr hab. Wojciech Kamysz, prof. nadzw. GUMed

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Fabian GISKA

obrona rozprawy doktorskiej dnia 28.10.2014.,  godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy w j. polskim: „Rola bakteryjnego czynnika HopQ1 w modulowaniu odpowiedzi roślin na infekcje”. - streszczenie

Tytuł rozprawy w j. angielskim: „The role of bacterial virulence factor HopQ1 in modulating plant immune response”.

Promotor: Dr hab. Magdalena KRZYMOWSKA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jan POTEMPA - recenzja

Prof. dr hab. Ewa ŁOJKOWSKA - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Kamila MALISZEWSKA-OLEJNICZAK

obrona rozprawy doktorskiej dnia 21.10.2014.,  godz. 12:30, sala E

Tytuł rozprawy w j.polskim: „Rola białka TFIIS4 w regulacji rearanżacji genomowych z udziałem  niekodujących  RNA  u  Paramecium  tetraurelia”.

Tytuł rozprawy w j.angielskim: „The role of TFIIS4 protein in regulation of developmental  genome  rearrangements  by  non-coding  RNAs  in Paramecium  tetraurelia”.

Promotor: Prof. dr hab. Joanna RYTKA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Joanna KUFEL 

Prof. dr hab. Andrzej KACZANOWSKI

Prof. dr hab. Mariusz NOWACKI

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Izabela ZAWISZA

obrona rozprawy doktorskiej dnia 21.10.2014.,  godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy:  „Wpływ syntetycznych modyfikacji aminokwasów na kompleksowanie jonów metali i hydrolizę wiązania peptydowego”.

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech BAL

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jarosław Kuśmierek

Prof. dr hab. Lechosław Łomozik

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Marcin MIELECKI

obrona rozprawy doktorskiej dnia 07.10.2014., około godz. 12:30, sala E

Tytuł rozprawy:  „Oddziaływanie kinaz białkowych JAK oraz RIO z pochodnymi kwasu cynamonowego."- streszczenie

Promotor: Dr hab. Krystyna GRZELAK

Recenzenci:

Dr hab. Magdalena Stobiecka - recenzja

Prof. dr hab. Zygmunt Kazimierczuk - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Katarzyny ZIENTARY-RYTTER

obrona rozprawy doktorskiej dnia 07.10.2014., o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy w j. polskim: „Identyfikacja oraz charakterystyka receptora selektywnej autofagii z tytoniu.”

Tytuł rozprawy w j. angielskim: „Identification and characteristics of the selective autophagy receptor from tobacco.”

Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka Sirko

Recenzenci:

Prof. dr hab. Przemysław WOJTASZEK

Prof. dr hab. Andrzej JERZMANOWSKI

Dr Celine MASCLAUX-DAUBRESSE

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr inż. Iwona BRZOZOWSKA

obrona rozprawy doktorskiej dnia 18.09.2014., o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy w j. polskim: „Charakterystyka funkcjonalna systemu toksyna-antytoksyna plazmidu pSM19035" - streszczenie

Tytuł rozprawy w j. angielskim: "Functional characterization of toxin-antitoxin system of pSM19035 plasmid"

Promotor: Prof. dr hab. Jacek BARDOWSKI

Promotor pomocniczy: Dr Urszula ZIELENKIEWICZ

Recenzenci:

Prof. dr hab. Igor KONIECZNY - recenzja

Prof. dr hab. Dariusz BARTOSIK - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Magdalena GÓRECKA

obrona rozprawy doktorskiej dnia 19.08.2014., około godz. 12:30, sala E

Tytuł rozprawy w j. polskim:  „Między-  i  wewnątrzkomórkowe  sygnały  regulujące  ekspresję  PEROKSYDAZY AKSORBINIANOWEJ  2  oraz  odpowiedzi  aklimatyzacyjne  i  obronne  u  roślin  wyższych.” - streszczenie

Tytuł  rozprawy  w j. angielskim:   „Inter - and  intracellular  signaling  for  regulation  of  ASCORBATE  PEROXIDASE 2  expression  and  acclamatory  and  defence   responses  in  higher  plants”.

Promotor:  Prof. dr hab. Stanisław  KARPIŃSKI

Promotor pomocniczy: Dr Magdalena SZECHYŃSKA-HEBDA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Przemysław WOJTASZEK - recenzja

Dr hab. Leszek FIEDOR - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr inż. Paweł BURDIAK

obrona rozprawy doktorskiej dnia 19.08.2014., o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy w j. polskim: „Charakterystyka funkcjonalna rodziny kinaz receptoropodobnych bogatych w cysteinę (CRK) u Arabidopsis thaliana." - streszczenie

Temat rozprawy w j. angielskim: „Functional characterization of the cysteine-rich receptor-like kinase (CRK) family in Arabidopsis thaliana."

Promotor:  Prof. dr hab. Stanisław  KARPIŃSKI

Promotor pomocniczy: Dr Krystyna ORACZ

Recenzenci:

Prof. dr hab. Andrzej KONONOWICZ - recenzja

Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Żaneta JASTRZĘBSKA

obrona rozprawy doktorskiej dnia 01.07.2014., o godz. 11:00, sala E

Tytuł  rozprawy  w  języku  polskim:  „Fosforylacja ligazy ubikwitynowej Rsp5 i jej wpływ na funkcjonowanie komórek drożdży S. cerevisiae”.

Tytuł  rozprawy  w  języku  angielskim:  „Phosphorylation of Rsp5 ubiquitin ligase and its role in functioning of the S. cerevisiae cells”.

Promotor:Prof. dr hab. Teresa ŻOŁĄDEK

Recenzenci:

Dr hab. Marek Skoneczny

Prof. dr hab. Stanisław Ułaszewski

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr inż. Piotr GAWROŃSKI

obrona rozprawy doktorskiej dnia 17.06.2014., o godz. 12:30, sala E

Tytuł rozprawy: „Molekularna,  fizjologiczna  i  bioinformatyczna  analiza  sygnałów  komórkowych regulujących  odpowiedzi na stresy  biotyczne  i  abiotyczne  u  roślin  wyższych”. -streczczenie

Tytuł  rozprawy  w  języku  angielskim: „Molecular,  physiological  and  bioinformatic  analysis  of  the  cellular  signalling  for regulation  of  biotic  and  abiottic  stress responses  in  higher  plants.”

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław KARPIŃSKI

Recenzenci:       

Prof. dr hab. Wiesław GRUSZECKI - recenzja

Prof. dr hab. Jan SADOWSKI - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Urszula WROŃSKA

obrona rozprawy doktorskiej dnia 17.06.2014., o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Rola  kompleksu  GINS  w  kształtowaniu  wierności  replikacji  DNA  w  komórkach  Saccharomyces  cerevisiae”. - autoreferat

Promotor:Prof. dr hab.  Iwona FIJAŁKOWSKA

Recenzenci:

Dr hab. Paweł PARNIEWSKI, prof. IBM PAN

Prof. dr hab. Joanna RYTKA

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr inż. Doroty MATELSKIEJ

obrona rozprawy doktorskiej dnia 10.06.2014., o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy w j.polskim: "Identyfikacja i analiza porównawcza wybranych motywów cis-regulatorowych niekodującego RNA w bakteriach"- streszczenie

Tytuł rozprawy w j. angielskim:“Identification and comparative analysis of selected cis-regulatory motifs of non-coding RNA in bacteria"

Promotor:Prof. dr hab. Janusz M. BUJNICKI

Promotor pomocniczy: Dr Stanisław DUNIN-HORKAWICZ

Recenzenci:

Dr hab. Mikołaj OLEJNICZAK, prof. nadzw. UAM - recenzja

Dr hab. Krzysztof PAWŁOWSKI prof. nadzw. SGGW - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr inż. Aleksandra MARKOWSKA

obrona rozprawy doktorskiej dnia 03.06.2014., około godz. 12:30, sala E

Tytuł rozprawy w j. polskim: „Analiza minireplikonu plazmidu RA3 o szerokim spektrum gospodarzy z grupy niezgodności IncU.” - streszczenie

Tytuł rozprawy w j. angielskim: „Analysis of minireplicon of the broad-host-range RA3 plasmid from incompatibility group IncU.”

Promotor: Prof. dr hab. Grażyna JAGURA-BURDZY

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jacek Bardowski

Prof. dr hab. Dariusz BARTOSIK

Prof. Ramon DIAZ OREJAS

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr inż. Krzysztof GŁĄBSKI

obrona rozprawy doktorskiej dnia 03.06.2014., o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy w j. polskim: “Rola potencjalnych partnerów białek Par w segregacji chromosomów, podziale komórkowym i ruchliwości Pseudomonas aeruginosa.” - streszczenie

Tytuł rozprawy w j. angielskim: "Role of putative partners of Par proteins in the chromosome segregation, cel division and motility of Pseudomonas aeruginosa.”

Promotor: Prof. dr hab. Grażyna JAGURA-BURDZY

Recenzenci:

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dr hab. Małgorzata ŁOBOCKA 

Prof. Dhruba Chattoraj

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr inż Ewa GRABOWSKA

obrona rozprawy doktorskiej dnia 20.05.2014., o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Udział  białka  Psf1  w  kształtowaniu  wierności  replikacji chromosomalnego  DNA.”

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Jonczyk

Recenzenci:

Prof. dr hab. Adam JAWORSKI

Prof. nadzw. dr hab. Anna BĘBENEK

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Marlena SIWIAK

obrona rozprawy doktorskiej dnia 11.03.2014., o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy:„Ilościowy model translacji, opracowany w czasie rzeczywistym, na poziomie całej komórki.” -streszczenie

Tytuł rozprawy w j. angielskim: „Cell-Wide, Time Resolved, and Quantitative Model of Translation.”

Promotor: prof. dr hab. Piotr ZIELENKIEWICZ

Recenzenci: 

Dr hab. Izabela MAKAŁOWSKA, prof. UAM - recenzja

Dr hab. Joanna TRYLSKA, prof. UW - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Kinga Rutowicz

obrona rozprawy doktorskiej dnia 11.02.2014., o godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Rola histonów łącznikowych w modulacji struktury chromatyny w rozwoju i w odpowiedzi na stres abiotyczny u Arabidopsis thaliana.”

Tytuł rozprawy w j. angielskim: „The function of linker histones in modulation of Arabidopsis chromatin structure in development and in response to abiotic stress.”

Promotor: prof. dr hab. Andrzej JERZMANOWSKI

Recenzenci: 

Prof. dr hab. Krzysztof Staroń

Prof. dr hab. Jan Sadowski

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr  Michał PIĘTAL

obrona rozprawy doktorskiej dnia 19.12.2013., około godz. 12:30, sala E

Tytuł rozprawy: „Nowe metody i narzędzia bioinformatyczne do analiz wewnątrz- i międzycząsteczkowych kontaktów w białkach, kwasach nukleinowych i ich kompleksach”

Promotor:Prof. dr hab. Janusz M. BUJNICKI

Recenzenci:

Prof. dr hab. Jarosław POZNAŃSKI

Prof. dr hab. Andrzej KOLIŃSKI

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Hanieh Hossein Nejad Ariani

obrona rozprawy doktorskiej dnia 19.12.2013., godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy:“Structural aspects of Ni(II)-assisted peptide Bond hydrolysis”

„Aspekty strukturalne wspomaganej przez Ni(II) hydrolizy wiązania peptydowego”

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech BAL

Recenzenci:

Dr hab. Artur KRĘŻEL 

Prof. dr hab. Jarosław KUŚMIEREK

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr inż. Grzegorz MONIUSZKO

obrona rozprawy doktorskiej dnia 17.12.2013., godz. 12:30, sala E

Tytuł rozprawy: „Udział  białek  z  rodziny  UP9/LSU  w  reakcji  odpowiedzi roślin  na  deficyt  siarki”

„Involvement  of  proteins  from  UP9/LSU  family  in  plant response  to  sulfur  deficit”

Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka SIRKO

Recenzenci:

Prof. dr hab. Grażyna DOBROWOLSKA

Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Daniel Grzegorz BUSZEWICZ

obrona rozprawy doktorskiej dnia 17.12.2013., godz. 11:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Identyfikacja,  lokalizacja  genomowa  i  charakterystyka funkcjonalna  deacetylazy  histonowej  HD2C  Arabidopsis”

„Identification, genome  localization and functional characterization  of  Arabidopsis  HD2C  histone  deacetylase”

Promotor: Dr hab. Marta KOBLOWSKA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI

Prof. dr hab. Krzysztof STAROŃ

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Ewa KRZYWIŃSKA

obrona rozprawy doktorskiej dnia 10.12.2013., godz. 12:30, sala E

Temat rozprawy: „Regulacja aktywności kinaz SnRK2 niezależnych od ABA przez fosfatazy białkowe”

Promotor: Prof. dr hab. Grażyna DOBROWOLSKA

Recenzenci:

Prof. dr hab. Ewa KULA-ŚWIEŻEWSKA

Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI

Prof. Stephane BOURQUE

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Lidia Borkiewicz

obrona rozprawy doktorskiej dnia 10.12.2013., godz. 10:30, sala E

Temat rozprawy: „Poszukiwanie roli kinaz białkowych zależnych od wapnia w przekazywaniu sygnałów stresów abiotycznych u roślin.”

„Searching for the role of Calcium - Dependent Protein Kinases in abiotic stress signaling in plants”. autoreferat

Promotor: Prof. dr hab. Grażyna MUSZYŃSKA

Promotor pomocniczy: Dr Jadwiga SZCZEGIELNIAK

Recenzenci:

Prof. dr hab. Teresa Jakubowicz recenzja

Prof. dr hab. Paweł Sowiński recenzja

Prof. Alice Harmon recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Izabela Elżbieta WOJTAL

obrona rozprawy doktorskiej dnia 22.10.2013., godz. 11:00, sala E

Temat rozprawy: „Badania funkcjonalne i strukturalne białka VPg wirusa Y ziemniaka oraz jego kompleksu z eukariotycznym czynnikiem inicjacji translacji eIF4E”.

Promotorzy: Prof. dr hab. Włodzimierz ZAGÓRSKI-OSTOJA, Dr hab. Jadwiga CHROBOCZEK

Recenzenci:

Prof. dr hab. Andrzej JERZMANOWSKI

Dr hab.Grażyna GARBACZEWSKA prof. SGGW

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Jolanta SZARLAK

obrona rozprawy doktorskiej dnia 22.10.2013., godz. 12:40, sala E

Tytuł rozprawy: "Analiza systemu koniugacyjnego plazmidu RA3 z grupy niezgodności IncU o szerokim zakresie gospodarzy".

Promotor: Prof. dr hab. Grażyna JAGURA-BURDZY

Recenzenci:

Prof. dr hab. Monika HRYNIEWICZ

Prof. dr hab. Dariusz BARTOSIK

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


mgr Paulina PROROK

obrona rozprawy doktorskiej dnia 15.10.2013r., godz. 14:00, sala E

Tytuł rozprawy: „Rola ludzkiego systemu naprawy przez nacinanie nukleotydów w usuwaniu egzocyklicznych adduktów i     uracylu z DNA” autoreferat

Promotor: Prof. dr hab. Barbara TUDEK

Recenzenci:

Prof. dr hab. Marcin KRUSZEWSKI

Prof. dr hab. Jarosław KUŚMIEREK

Dr Vasily OGRYZKO

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Adam Piotr Jóźwiak

Obrona pracy doktorskiej dnia 03.09.2013 r., godz. 11:00, sala E

Tytuł pracy: „Biosynteza dolicholi u Arabidopsis thaliana –  wpływ stresu na poszczególne etapy szlaku” - autoreferat

Promotor: prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska

Promotor pomocniczy: dr Liliana Surmacz

Recenzenci:

Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski - recenzja

Prof. dr hab. Maciej Stobiecki - recenzja

 

 Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN 

17 września 2013  r. (wtorek), godz. 11:00 aula  im.  prof.  Gajewskiego - I  piętro

mgr Leszek TARNOWSKI
Tytuł rozprawy: „Sygnały transportu jądrowo-cytoplazmatycznego ludzkich kohezyn SA1 i SA2 wyrażanych wSaccharomyces cerevisiae oraz w komórkach ludzkich”.
Promotor: dr hab. Anna KURLANDZKA
Recenzenci: Prof. dr hab. Teresa ŻOŁĄDEK, Prof. dr hab. Krzysztof STAROŃ
godz. 11:00, sala E, audytorium im. prof. W. Gajewskiego

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

_______________________________________________________________________________________________________________

ARCHIWUM:

11 czerwca 2013  r. (wtorek), godz. 11:00 aula  im.  prof.  Gajewskiego - I  piętro

mgr inż. Weronika Krystyna WITUSZYŃSKA
Tytuł rozprawy: „Genetyczne oraz molekularne mechanizmy kontrolujące programowaną śmierć komórki oraz przystosowanie roślin w odpowiedzi na stresy abiotyczne”.
Promotor: Prof. dr hab. Stanisław KARPIŃSKI
Recenzenci: Prof. dr hab. Zbigniew MISZALSKI, Prof. dr hab. Andrzej KONONOWICZ
godz. 11:00, sala E, audytorium im. prof. W. Gajewskiego

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr Agata SULEJ

Obrona rozprawy doktorskiej 28  maja 2013  r. (wtorek), godz. 11:00 aula  im.  prof.  Gajewskiego - I  piętro 
Tytuł rozprawy: „Inżynieria rybonukleazy H wykazującej specyficzność sekwencyjną”.
Promotor: Prof. dr hab. Janusz M. BUJNICKI
Recenzenci: Prof. dr hab. Krzysztof STAROŃ, Dr hab. Andrzej DZIEMBOWSKI – prof. nadzw. IBB PAN

 

mgr Monika BUDZIŃSKA 
Tytuł rozprawy: „Wpływ wiązania jonów wapnia oraz modyfikacji Cys85 na konformację ludzkiego białka S100A1”.
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej EJCHART
Recenzenci: Prof. dr hab. Zofia GDANIEC, Dr hab. Jarosław POZNAŃSKI – prof. nadzw. IBB PAN

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

 mgr inż. Maria WERNER

Obrona rozprawy doktorskiej 14  maja 2013  r. (wtorek), godz. 11:00 aula  im.  prof.  Gajewskiego - I  piętro

Tytuł rozprawy: „Identyfikacja i charakterystyka ludzkich metylotransferaz działających na koniec 5' RNA”.
Promotor: Prof. dr hab. Janusz M. BUJNICKI   
Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej JERZMANOWSKI, Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI

07  maja 2013  r. (wtorek), godz. 11:00 aula  im.  prof.  Gajewskiego - I  piętro

 

mgr Łukasz Paweł KOZŁOWSKI
Tytuł rozprawy doktorskiej: „Zintegrowany serwis bioinformatyczny do analizy białek. Przewidywanie domen i miejsc pozbawionych struktury trzeciorzędowej”.
Promotor: Prof. dr hab. Janusz M. BUJNICKI
Recenzenci: Prof. dr hab. Zofia SZWEYKOWSKA-KULIŃSKA, Prof. dr hab. Andrzej KOLIŃSKI

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr inż. Irina TUSZYŃSKA

Obrona rozprawy doktorskiej 09  kwietnia 2013  r. (wtorek), godz. 11:00 aula  im.  prof.  Gajewskiego - I  piętro

Tytuł rozprawy: „Przewidywanie  oddziaływań i struktury kompleksów białek z RNA”

Promotor: Prof. dr hab. Janusz M. BUJNICKI

Recenzenci:  Prof. dr hab. Andrzej KOLIŃSKI, Prof. dr hab. Wiesław  NOWAK

 

 Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

 

mgr Damian Mielecki
Obrona pracy doktorskiej dnia 09.04.2013 r., godz. 11:00, sala E
Tytuł pracy: "Nowe funkcje dioksygenazy AlkB w Escherichia coli oraz w wybranych sinicach i Arabidopsis thaliana" - streszczenie
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Grzesiuk
Recenzenci:
prof. dr hab. Krystyna Izabella Wolska - recenzja
prof. dr hab. Adam Jaworski - recenzja

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

 

mgr Joanny ŻYCKIEJ-KRZESIŃSKIEJ

18 kwietnia 2013 r. (czwartek), godz. 11:00 aula im. prof. Gajewskiego

Tytuł rozprawy: „Charakterystyka mikrobiologiczna i molekularna środowiskowych szczepów Lactococcus lactis opornych na tetracyklinę”

Promotor: Prof. dr hab. Jacek BARDOWSKI

Recenzenci:  Prof. dr hab. Monika HRYNIEWICZ, Dr hab. Jacek BIELECKI - prof. UW

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

 mgr Joanny Moniki HALIBART–PUZIO

26  lutego  2013  r. (wtorek), godz. 11:15 aula  im.  prof.  Gajewskiego - I  piętro

Tytuł  rozprawy: „Rola  histonu H1.3  w  regulacji  odpowiedzi  roślin  na  stres – molekularny  mechanizm  regulacji   
 struktury  chromatyny’.

 Promotor pracy:  Prof. dr hab.  Andrzej  JERZMANOWSKI
 Recenzenci: Prof. dr hab.  Agnieszka  MOSTOWSKA  

                    Prof. dr hab. Zofia  SZWEYKOWSKA – KULIŃSKA

 

 Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

12 lutego 2013 r. (wtorek), godz. 11:00 aula im. prof. Gajewskiego

 • mgr Małgorzaty Anny MAKOWSKIEJ
  Tytuł rozprawy: „Synteza analogów benzotriazolu i benzimidazolu jako potencjalnych inhibitorów kinazy
                             kazeinowej  CK2”.
  Promotor:         Dr hab. Maria BRETNER  
  Recenzenci:      Prof. dr hab. Jarosław KUŚMIEREK
                           Dr hab. inż. Michał FEDORYŃSKI

 • mgr inż. Patrycji  Anny REDKIEWICZ
  Tytuł rozprawy: „Rośliny jako bioreaktory do wydajnej produkcji rekombinowanych cytokin hIL-2 i mGM-CSF”.
  Promotor:         Prof. dr hab. Agnieszka SIRKO
  Recenzenci:      Prof. dr hab. Grażyna MUSZYŃSKA
                           Prof. dr hab. Bogusław SZEWCZYK
Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

mgr Rafał Wiktor HOSER

Obrona rozprawy doktorskiej 30 listopada 2012 r. godz. 12:00 aula im. prof. Gajewskiego
Tytuł rozprawy:„Wpływ fosforylacji białka SGT1 na odpowiedź roślin na infekcje”

Promotor: Prof. dr hab. Jacek HENNIG 
Recenzenci: Prof. dr hab. Artur JARMOŁOWSKI, Dr hab. Paweł BEDNAREK – prof. IChB

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

mgr inż. Wojciech Marek POTRZEBOWSKI

Obrona rozprawy doktorskiej  23 października 2012 r. godz. 11:00 aula im. prof. Gajewskiego

Tytuł rozprawy: „Modelowanie kompleksów makrocząsteczek biologicznych z wykorzystaniem danych eksperymentalnych o niskiej rozdzielczości”

Promotor: Prof. dr hab. Janusz M. BUJNICKI    
Recenzenci: Dr hab. Andrzej DZIEMBOWSKI – prof. nadzw. IBB PAN, Dr hab. Maciej KOZAK – prof. UAM, Poznań

 

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN


 

 

mgr Marta Anna GARBACZ 

Obrona rozprawy doktorskiej 13 października 2012 r. godz. 13:30 aula im. prof. Gajewskiego

Tytuł rozprawy: „Udział Dpb2p, drożdżowej podjednostki polimerazy DNA epsilon, w kontroli wierności syntezy DNA”.

Promotor: Prof. dr hab. Iwona J. FIJAŁKOWSKA
Recenzenci: Prof. dr hab. Barbara TUDEK, Prof. dr hab. Krystyna WOLSKA

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Joanna Maria KRASZEWSKA

 

Obrona rozprawy doktorskiej 09 października 2012 r. godz. 13:30 aula im. prof. Gajewskiego

Tytuł rozprawy:„Udział polimeraz DNA o niskiej wierności w replikacji chromosomowego DNA w drożdżach Saccharomyces cerevisiae”.

Promotor: Prof. dr hab.  Piotr  JONCZYK 
Recenzenci: Prof. dr hab.  Joanna  RYTKA, Prof. dr hab. Adam  JAWORSKI

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


mgr Katarzyna Joanna PIĄTEK

 

Obrona rozprawy doktorskiej 25 września (wtorek) 2012 roku godz. 11:00 aula im. prof. Gajewskiego

Tytuł rozprawy w języku polskim:„Modulacja wiązania cynku do palców cynkowych przez małe cząsteczki bioaktywne: glutation, AsNaO2, MMA(III)”.

Promotor pracy: Prof. dr hab. Wojciech BAL

Recenzenci: Dr hab. Jarosław POZNAŃSKI, Dr hab. Artur KRĘŻEL

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 

mgr Olga Anna PUCHTA

Tytuł rozprawy w języku polskim:
„Dmr1p i Pet127p – jądrowo kodowane białka zaangażowane w stabilność i obróbkę RNA w  mitochondriach drożdży Saccharomyces cerevisiae”.

Promotor pracy doktorskiej: Prof. dr hab. Paweł GOLIK

Recenzenci: Prof. dr hab. Hanna JAŃSKA, Dr hab. Agnieszka CHACIŃSKA

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

 

mgr inż. Rasa MONKAITYTE 

Obrona rozprawy doktorskiej 12 czerwca (wtorek) 2012 roku godz. 11:00 aula im. prof. Gajewskiego

Tytuł rozprawy w języku polskim:„Specyficzność gatunkowa Hof1, przedstawiciela rodziny białek zawierających domenę SH3”

Tytuł rozprawy w języku angielskim:„ Functional diversity of Hof1, a representative of SH3 – protein family in different yeast species”

Promotor pracy: Prof. dr hab. Joanna RYTKA
Recenzenci: Prof. dr hab. Stanisław UŁASZEWSKI, Dr hab. Marek SKONECZNY

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 

mgr. Michał Eligiusz NOWAKOWSKI

Tytuł rozprawy w języku polskim:„Struktura i dynamika ludzkiego białka S100A1”

Tytuł rozprawy w języku angielskim:„Structure and backbone dynamics of human S100A1 protein”

Promotor pracy doktorskiej: Prof. dr hab. Andrzej EJCHART
Recenzenci: Prof. dr hab. Ryszard STOLARSKI, Dr hab. Jarosław POZNAŃSKI, Prof. Peter BAYER

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Małgorzata ALABRUDZIŃSKA

Obrona rozprawy doktorskiej 19 czerwca (wtorek) 2012 roku o godzinie 11:00 aula im. prof. Wacława Gajewskiego

Tytuł rozprawy:„Zastosowanie technologii mikromacierzowej do identyfikacji genów drożdży Saccharomyce cerevisiae odpowiedzialnych za stabilność genomu”

Promotor pracy doktorskiej: Dr hab. Marek SKONECZNY
Recenzenci: Dr hab. Anna BĘBENEK, Dr hab. Robert WYSOCKI
Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

mgr Agnieszka Maria BELCZYK-CIESIELSKIEJ 
Tytuł rozprawy w języku polskim:„Biotechnologiczne zastosowanie reakcji hydrolizy wiązania peptydowego z udziałem jonów niklu (II)”

Tytuł rozprawy w języku angielskim:„Biotechnological application of nickel(II) assisted peptide bond hydrolysis reaction”

Promotor pracy doktorskiej: Prof. dr hab. Wojciech BAL
Recenzenci: Prof. dr hab. Jacek OTLEWSKI, Dr hab. Andrzej DZIEMBOWSKI

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Magdalena Katarzyna WOJTAS

Obrona rozprawy doktorskiej  28 czerwca (czwartek) 2012 roku godz. 11:00 aula im. prof. Gajewskiego

Tytuł rozprawy w j. polskim:„Rola geranylogeranylacji białek Rab u Arabidopsis thaliana"

Tytuł rozprawy w j. angielskim:„The role of geranylgeranylation of Rab proteins in Arabidopsis thaliana

Promotor: Prof. dr hab. Ewa KULA-ŚWIEŻEWSKA         
Recenzenci: Prof. dr hab. Ewa SKÓRZYŃSKA-POLIT, Dr hab. Grażyna DOBROWOLSKA, Prof. dr Shaul YALOVSKY

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 

 


 

mgr inż. Patrycja Beata ZEMBEK

Obrona rozprawy doktorskiej 26 kwietnia (czwartek) 2012 roku godz. 11:00 aula im. prof. Gajewskiego 
Tytuł rozprawy w języku polskim:
„Wykorzystanie drożdżowego genu kodującego syntazę dolichylo-fosfo-mannozy do optymalizacji właściwości biokontrolnych Trichoderma atroviride”.
Tytuł rozprawy w języku angielskim:
„Optimization of biocontrol abilities of Trichoderma atroviride using yeast dolichyl-phosphate mannose synthase encoding gene”
Promotor pracy doktorskiej: Dr hab. Joanna S. KRUSZEWSKA, prof. nadzw. 
Recenzenci: Prof. dr hab. Jacek BARDOWSKI, Prof. dr hab. Jerzy M. ROGALSKI, Prof. Robert L. MACH 
Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN

 


 

mgr Ewa Sylwia KUROWSKA 
Obrona rozprawy doktorskiej 26 kwietnia (czwartek) 2012 roku godz. 12:30 aula im. prof. Gajewskiego
Tytuł rozprawy w j. polskim:
„Potencjalne nośniki toksycznego oddziaływania jonów niklu(II) u człowieka: histatyna 5, trzeci palec cynkowy czynnika transkrypcji SP1 i anhydraza węglanowa II”.
Tytuł rozprawy w j. angielskim:
„Potential Carriers of Toxic Effects of Nickel(II) Ions in Humans: Histatin 5, 3rd Zinc Finger of the SP1 transcription factor and Carbonic Anhydrase II”
Promotor pracy doktorskiej: Prof. dr hab. Wojciech BAL 
Recenzenci: Prof. dr hab. Kazimierz KASPRZAK, Dr hab. Artur KRĘŻEL, prof. nadzwycz. Prof. Dean E. WILCOX

Praca dostępna jest do wglądu w bibliotece IBB PAN