Centrum Biotechnologii Molekularnej

W dniu 19 maja br zostało uroczyście otwarte Centrum Biotechnologii Molekularnej Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2 Infrastruktura strefy B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.

 

W ramach projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)” został stworzony ośrodek badań biomedycznych, składający się z dziesięciu ściśle ze sobą współpracujących środowiskowych centrów naukowych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności:
chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się.
Konsorcjum CePT tworzą:

 1. Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) – koordynator przedsięwzięcia,
 2. Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN),
 3. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN),
 4. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN),
 5. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN),
 6. Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN),
 7. Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN),
 8. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK),
 9. Politechnika Warszawska (PW),
 10. Uniwersytet Warszawski (UW).

 

W ramach Centrum IBB PAN utworzył trzy pracownie:

 1. Pracownię Białek Rekombinowanych (PBR),
 2. Laboratorium Projektowania Leków (LPL),
 3. Laboratorium Wielkoskalowego Testowania Leków i Farmakoproteomiki (LWTLF).

Struktury te powstały w sposób organiczny – poprzez rozwój istniejących podjednostek organizacyjnych IBB PAN. W skład pierwszej weszły laboratoria Zakładu Biofizyki, druga z nich została utworzona na bazie Zakładu Bioinformatyki, trzecią zaś współtworzą Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas i Pracownia Analiz Mikromacierzy.
Prace w CBM są zintegrowane wokół koncepcji globalnej analizy zachowania dużych zespołów biomolekuł w kontekście zastosowań biomedycznych, zwłaszcza związanych ze zdrowotnymi aspektami starzenia się społeczeństwa. Rozwijane tematy badawcze skupiają się w następujących trzech blokach projektów:

 • proteomiczno-transkryptomicznym,
 • bioinformatycznym,
 • molekularnym.

Pierwszy blok ma na celu umożliwienie szczegółowego badania konkretnych kluczowych obiektów i oddziaływań. Dwa pozostałe dotyczą badań systemowych. Dzięki realizacji projektu CePT możliwe stało się utworzenie spójnej i kompletnej infrastruktury, umożliwiającej eksperymentalne i teoretyczne śledzenie losów białek w ich kontekście biologicznym, począwszy od aktywacji genu (transkryptomika), poprzez translację i modyfikacje potranslacyjne (proteomika), aż po oddziaływania z partnerami (badania białek rekombinowanych). Stworzyło to warunki dla generowania interdyscyplinarnych projektów badawczych, realizujących cele projektu CePT z zakresu badań biomolekularnych, w tym poszukiwania nowych biomarkerów, badanie mechanizmów molekularnych związanych z procesami neurodegeneracji i nowotworzenia, czy rozwój nowych leków. Realizacja tych celów w CBM z jednej strony polega na inicjowaniu i prowadzeniu konkretnych projektów, a z drugiej na wsparciu merytorycznym projektów generowanych przez innych partnerów CePT.
Pracownia Białek Rekombinowanych wspiera projekty stosujące białka rekombinowane i peptydy syntetyczne, umożliwiając prowadzenie eksperymentalnych badań oddziaływań białko-metabolit / toksyna-lek.
Działalność Laboratorium Projektowania Leków jest komplementarna do wszystkich projektów klinicznych i przedklinicznych w ramach CePT, uwzględniających poszukiwania i badania mechanizmów działania leków.
Laboratorium Wielkoskalowego Testowania Leków i Farmakoproteomiki może współpracować w ramach wszelkich projektów wykorzystujących badania proteomiczne i transkryptomiczne, w szczególności dostarczając narzędzi dla wyszukiwania i badania markerów stanów chorobowych oraz śledzenia skuteczności farmakoterapii, za pomocą monitorowania metabolitów, leków i hormonów w płynach ustrojowych pacjentów.

Więcej informacji w broszurze.