Szkoła Doktorska BIOL-CHEM

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN prowadzi Szkołę Doktorską o profilu biologiczno-chemicznym „Szkoła Biologii Molekularnej i Chemii Biologicznej” posiadając uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w naukach biologicznych i naukach chemicznych.

Kształcenie w Szkole odbywa się w cyklu 4-letnim. Jego zwieńczeniem jest złożenie rozprawy doktorskiej oraz jej publiczna obrona. Prace doktorskie są recenzowane przez recenzentów polskich i zagranicznych. Każdy uczestnik Szkoły Doktorskiej jest zobowiązany do przedstawienia rocznego sprawozdania z przebiegu pracy. Sprawozdania są oceniane przez trzech pracowników naukowych, tj. promotora oraz dwóch tzw. opiekunów doktorantów, oceniających jego pracę w okresie trwania studiów. Co roku, po ocenie złożonego sprawozdania odbywa się bezpośrednie spotkanie Doktoranta z jego opiekunami i promotorem. Spotkanie to umożliwia omówienie postępu prowadzonych badań, zaistniałych problemów i sposobów ich rozwiązywania. Jednocześnie w trakcie 4-letniego kształcenia odbywa się tzw. ocena śródokresowa.

Koszty prowadzonych prac badawczych są pokrywane ze środków pozyskanych przez promotora. Niemniej, Doktoranci w ramach kształcenia swoich umiejętności mogą składać wnioski badawcze, w tym pozyskiwać tzw. minigranty, które są dostępne dla Doktorantów IBB PAN. Wnioski o minigranty są oceniane przez recenzentów zewnętrznych. Rocznie w wyniku konkursu przyznawanych jest około 10 minigrantów. Przyznane fundusze (6000 – 8000 PLN) mogą być przeznaczone na zakup odczynników, drobnego sprzętu lub sfinansowanie uczestnictwa w dowolnie wybranej konferencji naukowej lub szkoleniach. Jednocześnie każdy uczestnik Szkoły Doktorskiej może otrzymać środki dedykowane na pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencji naukowej, szkoleniu. 

Każdy uczestnik Szkoły Doktorskiej otrzymuje stypendium. Doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta. Doktoranci podlegają również ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wyjątkiem są doktoranci, którzy mają inny tytuł do tego ubezpieczenia albo są zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny. Ponadto, każdy uczestnik Szkoły Doktorskiej otrzymuje legitymację uprawniającą do 50% zniżki na przejazdy środkami komunikacji miejskiej oraz Polskich Kolej Państwowych. Doktoranci IBB PAN mają możliwość bezpłatnego uczęszczania na lektoraty z różnych języków, m.in. francuskiego, niemieckiego, włoskiego, angielskiego. Poza bezpłatną państwową opieką medyczną Doktoranci IBB PAN mają również możliwość wykupienia w atrakcyjnej cenie dodatkowego pakietu na prywatne usługi medyczne (Medycyna Rodzinna, Grupa LuxMed). 

Raz do roku odbywa się Sesja Sprawozdawcza Doktorantów, która służy nie tylko dyskusji naukowej i wymianie idei badawczych, ale także integracji środowiska. Ten ostatni cel realizowany jest też przez inne wspólne aktywności, np. spływy kajakowe, wyjścia do teatru czy też wieczory gier planszowych.

 

Dodatkowe informacje:

Regulamin Szkoły Doktorskiej BIOL-CHEM

Progam Kształcenia

Tryb nadawania stopnia doktora uczestnikom Szkoły Doktorskiej

Strona Internetowa Doktorantów 

Facebook Doktoranci