Praca

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko typu post-doc 
do realizacji projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki nr 2020/37/B/ST4/02968
p.t.: „W roztworze czy w błonie? Ustalenie partycji peptydów beta-amyloidowych między fazą wodną i fosfolipidową
i jej efektorów niskocząsteczkowych”.

 

stanowisko typu post-doc

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy – doktoranta oraz „Post-doc” do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego SONATA p.t.: “Molecular mechanisms driving formation of muscular exophers and their role in proteostasis and life cycle of C. elegans”.

 

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Pracownia Biologii Molekularnej Nasion Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
poszukuje studenta do  realizacji zadań w projekcie badającym molekularne mechanizmy spoczynku nasion. 
Projekt pt: „Antisense transcription requirement for plant  external environment sensing„ realizowany jest w ramach konkursu TEAM (nr umowy: POIR04.04.00-3C97/16) i finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

 

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Pracownia Biologii Molekularnej Nasion Nasion Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
poszukuje studenta do realizacji zadań w projekcie badającym molekularne mechanizmy spoczynku nasion.
Projekt pt: „Bet-hedging u roślin – wielopoziomowa analiza zmienności czasu spoczynkowego nasion –
od pojedynczego nasiona do populacji realizowany jest w ramach konkursu Sonat-Bis
(nr umowy: UMO-2018/30/E/NZ1/00354) i finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

 

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje post-doca do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki p.t.: „How does ribosome heterogeneity contribute to cellular stress defense?"


więcej informacji

klauzula informacyjnaInstytut Biochemii i Biofizyki poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. wsparcia laboratoryjnego


więcej informacji

klauzula informacyjna

 


Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty odpowiedzialnego za obsługę administracyjną spraw związanych z kształceniem doktorantów

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje osób na stanowisko informatyka oraz bioinformatyka
w Zakładzie Bioinformatyki


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje post-doca do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki p.t.: „How does ribosome heterogeneity contribute to cellular stress defense?"

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na uczestników 46. Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego.
więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje osoby na stanowisko bioinformatyka w Zakładzie Bioinformatyki

więcej informacji

klauzula informacyjna 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy – doktoranta oraz „Post-doc” do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego SONATA p.t.: “Molecular mechanisms driving formation of muscular exophers and their role in proteostasis and life cycle of C. elegans”.

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. logistyki polarnej

 

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na stanowisko Kierownika 46. Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy – „Post-doc” do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego OPUS19 p.t.: “Novel aspects of virulence mechanisms of HopBF1, a bacterial effector that targets host HSP90 protein”

wiecej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy – „Post-doc” do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego OPUS15 p.t.: "Proteomiczna analiza interakcji białek wirusa Zika z jąderkowymi białkami komórek gospodarza".

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje 2 magistrantek/ów do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt: "Rola i współdziałanie dehydrogenazy AidB i dioksygenazy AlkB w naprawie uszkodzeń zasad DNA i RNA"

wiecej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego SONATA BIS pt.: „W jaki sposób heterogenność rybosomów przyczynia się do obrony przed stresem komórkowym?”

 

więcej informacji

klauzula informacyjnaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje magistranta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Kompleksowa analiza funkcji Rysto receptora typu TIR-NB-LRR w odporności ziemniaka na infekcje”

więcej informacji

klauzula informacyjna

 Postdoctoral Researcher position in the Laboratory of Molecular Physiology at the Institute of Biochemistry and Biophysics Polish Academy of Sciences

more information

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki p.t.: „Integracja przekazu sygnału od światła i stresu osmotycznego- funkcje molekularne białka PMI1 z Arabidopsis thaliana

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje osoby na stanowisko asystenta w Zakładzie Bofizyki

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Post-doc position is available in NCN funded project OPUS: 

Functional genomic analysis of Staphylococcus aureus Kayvirus genus phages in a search for molecular basis of wide host-range and the strategies of survival with a host population

more information

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje osoby na stanowisko bioinformatyka

 

więcej informacji

klauzula informacyjna


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje dwóch osób - magistrantów do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Integracja przekazu sygnału od światła i stresu osmotycznego- funkcje molekularne białka PMI1 z Arabidopsis thaliana

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy – doktoranta - do realizacji projektu PRELUDIUM-BIS „Wysokorozdzielcza analiza danych z eksperymentów wymiany proton-deuter monitorowanych spektrometrią mas.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy – „Post-doc” - do realizacji projektu OPUS „Nowe mechanizmy regulujące aktywność cis-prenylotransferaz w roślinach.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego OPUS pt.: „Analiza funkcjonalna genomów bakteriofagów Staphylococcus aureus z rodzaju Kayvirus w poszukiwaniu molekularnych podstaw szerokiej specyficzości i strategii przetrwania w populacji z gospodarzem”

wiecej informacji

klauzula informacyjna 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie poszukuje studenta-magistranta oraz post-doca do realizacji projektu TEAM-TECH pt. "Mass Spectrometry of Biopharmaceuticals - improved methodologies for qualitative and structural characterization of drugs, proteinaceous drug targets and diagnostic molecules."  finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

1. Post-doc

2. Magistrant

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie poszukuje studenta-magistranta do realizacji projektu badawczego SONATA BIS pt. „Analiza ludzkiego kompleksu SKI, centralnego czynnika cytoplazmatycznych ścieżek degradacji i kontroli jakości RNA” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie poszukuje studenta-magistranta do realizacji projektu badawczego SONATA BIS pt. „Analiza ludzkiego kompleksu SKI, centralnego czynnika cytoplazmatycznych ścieżek degradacji i kontroli jakości RNA” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy – „Post-doc” - do realizacji projektu OPUS „Nowe mechanizmy regulujące aktywność cis-prenylotransferaz w roślinach.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

klauzula informacyjnaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy - doktoranta - do realizacji projektu OPUS „Nowe mechanizmy regulujące aktywność cis-prenylotransferaz w roślinach.” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

klauzula informacyjna

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego SONATA pt.: „Identyfikacja i całościowa klasyfikacja peptydaz”

 

wiecej informacji

klauzula informacyjna
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje post-doca do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego SONATA BIS pt.: „W jaki sposób heterogenność rybosomów przyczynia się do obrony przed stresem komórkowym?”
więcej informacji

 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje specjalisty ds. wsparcia laboratoryjnego do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego SONATA BIS pt.: „W jaki sposób heterogenność rybosomów przyczynia się do obrony przed stresem komórkowym?”
więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego SONATA BIS pt.: „W jaki sposób heterogenność rybosomów przyczynia się do obrony przed stresem komórkowym?”
więcej informacji

 Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje dwojga doktorantów do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu badawczego OPUS pt.: "Analiza funkcjonalna genomów bakteriofagów Staphylococcus aureus z rodzaju Kayvirus w poszukiwaniu molekularnych podstaw szerokiej specyficzności i strategii przetrwania w populacji z gospodarzem"
więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie poszukuje post-doca do realizacji projektu badawczego OPUS pt. „Isolation of resistance genes to PVY infection, useful in potato (Solanum tuberosum L)
breeding and its functional analysis” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie poszukuje doktoranta oraz Post-doc'a do realizacji projektu badawczego OPUS pt. "Modyfikacja i działanie niekodujących RNA"


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie poszukuje doktoranta do realizacji projektu badawczego OPUS pt. „Nowe aspekty negatywnej regulacji polimerazy III RNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

 Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje studenta do realizacji projektu badawczego OPUS pt. „Nowe aspekty negatywnej regulacji polimerazy III RNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata do realizacji projektu NCN HARMONIA project: “The platform based on nanobody (VHH) against SWI/SNF-type chromatin remodelling complex subunits as the innovative tool for precisely controlled complex inactivation and molecular biology studies.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (post-doc) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu OPUS p.t.: „Modyfikacja i działanie niekodujących RNA”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biofizyki 

(formularze zgłoszeniowe w języku polskim i angielskim znajdują się na dole strony)

więcej informacji

more information

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na uczestników 45. Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego.
więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk ogłasz nabór na stanowisko kierownika 45. Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na doktoranta - wykonawcy projektu pt: „Integrating light and osmotic stress signaling- molecular functions of Plastid Movement Impaired 1 protein from Arabidopsis thaliana” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na doktoranta - wykonawcy projektu OPUS pt: „Modyfikacja i działanie niekodujących RNA” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na doktoranta - wykonawcy oraz post-doca do projektu Beethoven Life pt: „Analiza sygnałowej roli O-acetyloseryny w roślinach” (Dissection of the signaling function of O-acetylserine in plants) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Regulacja śmierci komórki i aktywności OXPHOS przez AMPylazę Fmp40 u drożdży S. cerevisiae”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata (post-doc) do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: “A proteomic approach to define interactors of Zika Virus with the host cell nucleolus.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata na stanowisko adiunkt (bioinformatyk)

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki: “The platform based on nanobody (VHH) against SWI/SNF-type chromatin remodeling complex subunits as the innovative tool for precisely controlled complex inactivation and molecular biology studies.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakład Biofizyki ogłasza nabór na stanowisko post-doca do realizacji projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Rola małych peptydów w transporcie miedzi w organizmie człowieka – oddziaływania z albuminą”

więcej informacji 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje chemika

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata na stanowisko post-doc (asystent) do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej pt. „Mitochondrial double-stranded RNA: its origin, turnover and involvement in human diseases”

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje magistranta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Kinazy białkowe SnRK2 jako integratory sygnałów środowiskowych w regulacji procesu starzenia u roślin”

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Kinazy białkowe SnRK2 jako integratory sygnałów środowiskowych w regulacji procesu starzenia u roślin”

więcej informacji

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje studenta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Integracja przekazu sygnału od światła i stresu osmotycznego- funkcje molekularne białka PMI1 z Arabidopsis thaliana”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Integracja przekazu sygnału od światła i stresu osmotycznego- funkcje molekularne białka PMI1 z Arabidopsis thaliana”

więcej informacji 

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2019 roku.

OGŁOSZENIE

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje bioinformatyka do Zakładu Bioinformatyki

więcej informacji

 


 

Institute of Biochemistry and Biophysics PAS, Department of Microbial Biochemistry is opening a call for a master student position in OPUS project funded by the Polish National Science Centre entitled “Analysis of functional interdependence between organ-specific choice of alternative transcription start site (altTSS) and SWI/SNF dependent chromatin remodeling in Arabidopsis”

more information

 


 

 

Institute of Biochemistry and Biophysics PAS, Department of Microbial Biochemistry is opening a call for two Ph.D. student positions who will be involved in a project funded by the Polish National Science Centre entitled "Identification of Streptococcus anginosus virulence factors.”
Project led by prof. Izabela Sitkiewicz (Department of Drug Biotechnology and Bioinformatics, National Medicines Institute) and carried out by the StrepVIR consortium of National Medicines Institute, Institute of Biochemistry and Biophysics PAS (Department of Microbial Biochemistry and Sequencing Unit), and Jagiellonian University (Department of Microbiology).

 
more information

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do projektu “The role of ALKBH proteins in obesity and type 2 diabetes development using the pig model”

PhD Student

 


 

Institute of Biochemistry and Biophysics PAS, Dept of  Protein Biosynthesisi is opening a call for
a Post Doc ,PhD student, Masters students, and technician position who will

be involved in two projects funded by the Polish National Science Centre entitled:

Bet-hedging in plants - multi level analysis of seed dormancy variability - from single cell to population.” 

&

Novel secondary seed dormancy regulators in plants”.

more information

 


 

Institute of Biochemistry and Biophysics PAS, Genetic Department is opening a call for a Post Doc and PhD student position who will be involved in a project funded by the Polish National Science Centre entitled "Characterization of function and substrate binding of the prefoldin chaperone in physiology and cellular stress.”

 

Post Doc

PhD student

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje asystenta do Pracowni Patogenezy Roślin IBB PAN

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko post-doc oraz doktorant  do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt: "Regulacja śmierci komórki i aktywości OXPHOS przez AMPylazę Fmp40 u drożdży S. cerevisiae" 

PhD student position

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje asystentów do Pracowni Biologii Molekularnej IBB PAN w Gdańsku

asystent 1

asystent 2

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Integracja przekazu sygnału od światła i stresu osmotycznego- funkcje molekularne białka PMI1 z Arabidopsis thaliana”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje studenta/studentów do realizacji Projektu TEAM, którego kierownikiem jest prof dr hab Andrzej Dziembowski. Tytuł Projektu: “Functional interactions of proteins involved in post-transcriptional regulatory mechanism in humans”. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (Zakład Biofizyki) poszukuje wykonawcy-doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Nowe mechanizmy molekularne w pozakomórkowym transporcie miedzi”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (Zakład Biofizyki) poszukuje wykonawcy-doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Nowe mechanizmy molekularne w pozakomórkowym transporcie miedzi”

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje doktoranta do projektu "The role of ALKBH proteins in obesity and type 2 diabetes development using the pig model" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.


 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na staż podoktorski realizowany w ramach projektu badawczego (OPUS 12), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Rola kinaz SnRK2 w regulacji alternatywnego splicingu pre-mRNA i biogenezie miRNA w odpowiedzi roślin na zasolenie” 

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje wykonawców do projektu pt.: "Analiza zależności funkcjonalnej pomiędzy organo-specyficznym wyborem alternatywnych miejsc startu transkrypcji (altTSS) a remodelingiem chromatyny zależnym od kompleksu SWI/SNF u Arabidopsis."
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

PhD student position

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (technika) do realizacji finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki pPolskiej projektu "Mass Spectrometry of Biopharmaceuticals - improved methodologies for qualitative, quantitative and structural characterization of drugs, proteinaceous drug targets and diagnostic molecules." 

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (Post-Doc) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Badania termodynamiczne wiązania halogenowego w klatce (bio)molekularnej.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta do pracy w Pracowni Biologii Molekularnej IBB PAN w Gdańsku

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje wykonawców do projektu pt.: "Analiza zależności funkcjonalnej pomiędzy organo-specyficznym wyborem alternatywnych miejsc startu transkrypcji (altTSS) a remodelingiem chromatyny zależnym od kompleksu SWI/SNF u Arabidopsis."
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Master student position

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (doktoranta/ki) do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki "Rola i współdziałanie dehydrogenazy AidB i dioksygenazy AlkB w naprawie uszkodzeń zasad DNA i RNA"

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje wykonawcy ma stanowisku typy post-doc do projektu pt.:  "Topologia chromosomu Pseudomonas aeruginosa. Rola białka partycyjnego ParB."
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje wykonawców do projektu pt.: "Analiza zależności funkcjonalnej pomiędzy organo-specyficznym wyborem alternatywnych miejsc startu transkrypcji (altTSS) a remodelingiem chromatyny zależnym od kompleksu SWI/SNF u Arabidopsis."
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

PhD student position
Master student position

Co-investigator position
Technician position

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje wykonawcy projektu typu post-doc do realizacji projektu: “Identification of epigenetic mechanisms controlling the expression of key tumor suppressors in clear cell renal cell carcinoma”, przyznanego przez Naukową Fundację Polpharmy

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta - wykonawcy projektu Opus „Dolichol – superlipid niezbędny dla funkcjonowania komórki eukariotycznej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata/kę na postdoka - wykonawcę projektu Opus „Dolichol – superlipid niezbędny dla funkcjonowania komórki eukariotycznej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
ogłasza nabór kandydatów na uczestników 44 wyprawy antarktycznej
na Polską Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego w sezonie 2019-2020.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (Post-Doc) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Badania termodynamiczne wiązania halogenowego w klatce (bio)molekularnej.”

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (DOKTORANTA) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Badania termodynamiczne wiązania halogenowego w klatce (bio)molekularnej.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata na stanowisko post-doc (asystent), do realizacji projektu MAESTRO finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Mechanizmy onkogenezy związanej z mutacjami w DIS3”.  

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów
na stanowisko adiunkta

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów
na stanowisko adiunkta

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawców (umowa cywilno-prawna) do realizacji projektu Mass Spectrometry of Biopharmaceuticals - improved methodologies for qualitative, quantitative and structural characterization of drugs, proteinaceous drug targets and diagnostic molecules.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu TeamtTech CoreFacility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

wiecej informacji

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów
na stanowisko typu Post-doc w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii w Gdansku

wiecej informacji
 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko Administrator Systemu

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko post-doc (asystent), doktorant oraz magistrant do realizacji projektu finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej pt. „Mitochondrial double-stranded RNA: its origin, turnover and involvement in human diseases”.


 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydata na stanowisko post-doc do projektu NCN pt. "Nieznane szlaki przemian metabolicznych octanu, maślanu, mleczanu i propionianu we wspólnotach mikroorganizmów produkujących metan"

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta  do Pracownii Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydata na stanowisko post-doc do projektu NCN pt. "Nieznane szlaki przemian metabolicznych octanu, maślanu, mleczanu i propionianu we wspólnotach mikroorganizmów produkujących metan"

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydata na stanowisko doktoranta do projektu NCN pt. “The role of ALKBH proteins in obesity and type 2 diabetes development using the pig model”

więcej informacji

 


 

Instsytu Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko administrator systemu

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (DOKTORANTA) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Badania termodynamiczne wiązania halogenowego w klatce (bio)molekularnej.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (Post-Doc) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Badania termodynamiczne wiązania halogenowego w klatce (bio)molekularnej.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje DOKTORANTÓW do realizacji projektu SONATA 14
„Kinazy białkowe SnRK2 jako integratory sygnałów środowiskowych w regulacji procesu
starzenia u roślin” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

Doktorant stypendysta 1                Doktorant - SBM

 


 

Institute of Biochemistry and Biophysics PAS in Warsaw invites applications for a position of Professor in the Department of Biophysics

more informations

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydata na stanowisko post-doca do projektu NCN pt. „Poznanie mechanizmu funkcjonowania mitochondrialnej syntazy ATP poprzez badanie fenotypów mutacji patologicznych w mitochondrialnym DNA na modelu drożdżowym”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydata na stanowisko doktoranta do projektu NCN pt. “The role of ALKBH proteins in obesity and type 2 diabetes development using the pig model”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydata na stanowisko magistranta do projektu NCN pt. „Czy maszyneria apoptotyczna jest starą adaptacją do warunków tlenowych?”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydata na stanowisko magistranta do projektu NCN pt. „Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych”

wiecej informacji 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydatów na stanowisko technika do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt: "Dynamika subkomórkowa efektora HopQ1 - efektora trzeciego systemu sekrecji z Pseudomonas syringae."

więcej informacji 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydatów na stanowisko post-doc (2 pozycje) do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt: "Isolation of resistance genes to PVY infection, useful in potato (Solanum tuberosum L) breeding and its functional analysis"

więcej informacji


więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydatów na stanowisko magistranta

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko magistranta do realizacji projektu SONATA kierowanego przez dr. Daniela Buszewicza, finansowanego przez Narodowe Centrum Naukip.t.: „Mechanizmy regulacji biosyntezy poliprenoli na poziomie transkrypcji.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko doktoranta do realizacji projektu SONATA kierowanego przez dr. Daniela Buszewicza, finansowanego przez Narodowe Centrum Naukip.t.: „Mechanizmy regulacji biosyntezy poliprenoli na poziomie transkrypcji.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje Wykonawców do realizacji Projektu FIRST TEAM, którego kierownikiem jest dr Dominik Domański. Tytuł Projektu: “Next-generation cancer diagnostics and therapy guidance of lung and breast cancer patients using mass spectrometry-based proteomics”. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

PhD Student Position 1, PhD Student Position 2, MSc Student Position

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata na stanowisko doktoranta do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki p.t.: "Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych"

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko magistranta do realizacji projektu SONATA finansowanego przez Narodowe Centrum Naukip.t.: „Mechanizmy regulacji biosyntezy poliprenoli na poziomie transkrypcji.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko doktoranta do realizacji projektu SONATA finansowanego przez Narodowe Centrum Naukip.t.: „Mechanizmy regulacji biosyntezy poliprenoli na poziomie transkrypcji.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydatów na stanowisko post-doc do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki p.t.: „Badanie mechanizmów biorących udział w syntezie niekodujących transkryptów.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydatów na stanowisko post-doc do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt: "Badania struktur trudnych układów białkowych z użyciem nowych metod spektrometrii mas."

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko: doktoranta, do realizacji Projektu OPUS, którego kierownikiem jest Dr Aneta Kaniak-Golik. Tytuł Projektu: „Jak aktywacja szlaku kinaz Mec1/Tel1 (ludzkie ATR/AM) w odpowiedzi na uszkodzenia genomu jądrowego wpływa na stabilność mitochondrialnego genomu: badanie na drożdżowym modelu mutacji w polimerazie POLG”. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki

 wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata na stanowisko: post-doc (asystent), do realizacji Projektu Sonata BIS, którego kierownikiem jest Dr hab. Rafał Tomecki. Tytuł Projektu: ”Analiza ludzkiego kompleksu SKI, centralnego czynnika cytoplazmatycznych ścieżek degradacji i kontroli jakości RNA ”. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko: doktoranta, do realizacji Projektu Sonata BIS, którego kierownikiem jest Dr hab. Rafał Tomecki. Tytuł Projektu: ”Analiza ludzkiego kompleksu SKI, centralnego czynnika cytoplazmatycznych ścieżek degradacji i kontroli jakości RNA ”. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata do realizacji projektu STRATEGMED pt. „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR” o akronimie „EPIMARKER” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu STRATEGMED

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
poszukuje wykonawcy (DOKTORANTA) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
projektu „Badania termodynamiczne wiązania halogenowego w klatce (bio)molekularnej.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
poszukuje wykonawcy Post-Doc (asystent) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
projektu „Badania termodynamiczne wiązania halogenowego w klatce (bio)molekularnej.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata na stanowisko: post-doc (asystent), do realizacji Projektu TEAM, którego kierownikiem jest Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski. Tytuł Projektu: ”Functional interactions of proteins involved in post-transcriptional regulatory mechanism in humans”. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

więcej informacji

 


 

Institute of Biochemistry and Biophysics PAS is seeking a PhD Student for the OPUS project
"The role of ALKBH proteins in obesity and type 2 diabetes development using the pig model"
funded by the Polish National Science Centre

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydatów na stanowisko doktoranta oraz magistranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt: „Rola białka Rbs1 w kontroli generalnej odpowiedzi komórki drożdży Saccharomyces cerevisiae  na defekt biosyntezy tRNA".

wiecej informacji

 


 

Pracownia Biologii Molekularnej IBB PAN w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydatów na stanowisko post-doc oraz doktorant do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt: "Rola HopBF1, efektora podobnego do kinaz białkowych, w wirulencji chorobotwórczych bakterii."

post-doc       doktorant

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów na uczestników 43 wyprawy antarktycznej
na Polską Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego w sezonie 2018-2019

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko adiunkta w Zakładzie Bioinformatyki

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zatrudni osobę na stanowisko asystenta do realizacji projektu „Multidyscyplinarne kompleksowe badania degradacji i kontroli jakości mitochondrialnego RNA” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Zespół, którego kierownikiem jest dr Roman Szczęsny, realizuje projekt w Pracowni Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej 

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydatów na stanowisko pos-doc do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt: "Badania struktur trudnych układów białkowych z użyciem nowych metod spektrometrii mas."

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki poszukuje kandydatów na stanowisko doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt: "Rola wzajemnego wpływu potranslacyjnych modyfikacji cystein i wiązania jonów metali na konformacyjną i funkcjonalną plastyczność ludzkich białek S100A8 i S100A9 - biomarkerów wrodzonej odporności i nowotworzenia"

więcej informacji

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na staż podoktorski realizowany w ramach projektu badawczego (OPUS 12), finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Rola kinaz SnRK2 w regulacji alternatywnego splicingu pre-mRNA i biogenezie miRNA w odpowiedzi roślin na zasolenie” 

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawców (dwóch magistantów, trzech doktorantów, trzech techników) do realizacji projektu Team Tech Core Facility finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej

wiecej informacji magistrant

więcej informacji doktorant 1

więcej informacji doktorant 2

więcej informacji technik 1

więcej informacji technik 2

więcej informacji technik 3

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawców (magistanta, dwóch doktorantów, post-doca) do realizacji projektu FIRST-TEAM finansowanego przez Fundacje Nauki Polskiej. Celem projektu jest określenie roli polimerazy III RNA w raku jelita grubego.

więcej informacji magistrant

więcej informacji doktorant

więcej informacji post-doc

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Rola małych peptydów w transporcie miedzi w organizmie człowieka - oddziaływania z albuminą

wiecej informacji

 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko technika do realizacji projektu TANGO "Transkryptomiczne biomarkery do stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca" finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

więcej informacji

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakład Biofizyki ogłasza nabór na stanowisko post-doca do realizacji projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: „Rola małych peptydów w transporcie miedzi w organizmie człowieka – oddziaływania z albuminą”
więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta
w Środowiskowym Laboratorium Spektrometrii Mas

więcej informacji 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakład Biofizyki ogłasza nabór na stanowisko post-doca do realizacji projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.: „Rola małych peptydów w transporcie miedzi w organizmie człowieka – oddziaływania z albuminą”
więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów do realizacji projektu STRATEGMED pt. „Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szlaku mTOR” o akronimie „EPIMARKER” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozowju w ramach Programu STRATEGMED

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk poszukuje kandydata na stanowisko asystenta w Zakładzie Bioinformatyki

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakład Biochemii Roślin ogłasza nabór na stanowisko post-doca do realizacji projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie aktywowanego przez aneksynę 1 mechanizmu molekularnego ochrony chloroplastów przed stresem oksydacyjnym w Arabidopsis thaliana

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

więcej informacji

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji Projektu Maestro kierowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Dziembowskiego. Tytuł Projektu: ”Mechanizmy onkogenezy związanej z mutacjami w DIS3 ”. Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowiska: doktorant (1 pozycja), magistrant (2 pozycje), do realizacji Projektu TEAM kierowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Dziembowskiego. Tytuł Projektu: ”Functional interactions of proteins involved in post-transcriptional regulatory mechanism in humans”. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji projektu „Nowe powiązania funkcjonalne w komórce eukariotycznej: transport pęcherzykowy strażnikiem stabilności genetycznej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów
na uczestników całorocznej wyprawy antarktycznej na Stację im. H. Arctowskiego w sezonie 2017-2018.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy - doktoranta - do realizacji projektu 

„Badanie roli i biosyntezy poliprenoli typu bakteryjnego w komórkach eukariotycznych” 

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko
kierownika 42. Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego
(w okresie: wrzesień 2017 - październik 2018)

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

więcej informacji

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zatrudni osobę do realizacji projektu „Identyfikacja nowych elementów i ścieżek degradacji ludzkiego RNA mitochondrialnego za pomocą wysokoprzepustowych przeszukiwań biblioteką siRNA pokrywającą cały genom” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Zespół, którego kierownikiem jest dr Roman Szczęsny, będzie realizował projekt w Pracowni Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowisko asystent/post-doc do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Hydrofobowa solwatacja halogenowanych ligandów. Pomiary termodynamiczne umożliwiające określenie energii swobodnej wiązania halogenowego.” 

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na stanowiska: post-doc, doktorant, technik, magistrant, do realizacji Projektu TEAM kierowanego przez prof. dr hab. Andrzeja Dziembowskiego. Tytuł Projektu: ”Functional interactions of proteins involved in post-transcriptional regulatory mechanism in humans”. Projekt jest finansowany ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (stanowisko POST-DOC) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Analiza funkcji kompleksów remodelujących chromatynę typu SWI/SNF w kontroli procesów metabolicznych”

wiecej informacji

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (DOKTORANTA) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Analiza funkcji kompleksów remodelujących chromatynę typu SWI/SNF w kontroli procesów metabolicznych”

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (TECHNIKA) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu„Analiza funkcji kompleksów remodelujących chromatynę typu SWI/SNF w kontroli procesów metabolicznych” 

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta

więcej informacji

 


 

 Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej oraz IBB PAN poszukują doktoranta do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu pt:  “Role of mobile elements in bacteria metabolism. Dynamic alpha-helical polymers of Kfr-type plasmidic proteins in organization of prokaryotic mitotic spindle”

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy (DOKTORANTA) do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Hydrofobowa solwatacja halogenowanych ligandów. Pomiary termodynamiczne umożliwiające określenie energii swobodnej wiązania halogenowego.”

wiecej informacji

 


 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w porozumieniu z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN (Zakład Genetyki) ogłaszają konkurs na stanowisko STYPENDYSTY_DOKTORANTA do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Biologiczna funkcja zachowanej ewolucyjnie niezbadanej kinazy SELO, wspólnej dla większości organizmów żywych - badania w modelu bakteryjnym i drożdżowym.”

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakład Biochemii Roślin ogłasza nabór na stanowisko post-doca do realizacji projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie aktywowanego przez aneksynę 1 mechanizmu molekularnego ochrony chloroplastów przed stresem oksydacyjnym w Arabidopsis thaliana

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakład Biochemii Roślin ogłasza nabór na stanowisko magistranta do realizacji projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Poszukiwanie aktywowanego przez aneksynę 1 mechanizmu molekularnego ochrony chloroplastów przed stresem oksydacyjnym w Arabidopsis thaliana

więcej informacji

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakład Biochemii Roślin ogłasza nabór na stanowisko doktoranta do realizacji projektu Opus finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt: „Poszukiwanie aktywowanego przez aneksynę 1 mechanizmu molekularnego ochrony chloroplastów przed stresem oksydacyjnym w Arabidopsis thaliana

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Zakład Biochemii Drobnoustrojów ogłasza nabór na stanowisko doktoranta do realizacji projektu Sonata Bis finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Szczegółowa analiza potencjalnych regulatorów transkrypcji z proteomu Pseudomonas aeruginosa zależnych od ParA/ParB z wykorzystaniem narzędzi biologii systemów”

więcej informacji

 


 

Zakład Biologii Antarktyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta.

więcej informacji

 


 

Pracownia regulacji transkrypcji tRNA, Zakładu Genetyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydata na wykonanie pracy doktorskiej.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko doktoranta do realizacji projektu konsorcyjnego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wpływ mobilnych elementów na metabolizm bakterii. Dynamiczne polimery alfa helikalnych białek plazmidowych typu Kfr w organizacji prokariotycznego "wrzeciona mitotycznego"”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje osoby na stanowisko asystenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Nieznane szlaki przemian metabolicznych octanu, maślanu, mleczanu i propionianu we wspólnotach mikroorganizmów produkujących metan”.

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta
do wykonania pracy doktorskiej w Pracowni Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej IBB PAN

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza dodatkowy nabór na stanowisko doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Funkcjonalna analiza białek Nudix, nieznanych czynników wirulencji, adaptacji i opornosci na antybiotyki Pseudomonas aeruginosa.”

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje osoby na stanowisko asystenta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Badanie mechanizmów biorących udział w syntezie niekodujących transkryptów”. wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Badanie mechanizmów biorących udział w syntezie niekodujących transkryptów”. 

 wiecej informacji 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko
kierownika 41. Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego
(w okresie: wrzesień 2016 - październik 2017)

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza konkurs na kandydatów
na uczestników całorocznej wyprawy antarktycznej  na Stację im. H. Arctowskiego w sezonie 2016-2017

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Udział polimerazy delta DNA w replikacji nici wiodacej w komórkach Saccharomyces cerevisiae”.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Regulation of posttranslational modification of human DNA polymerase iota”.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do pracy w Pracowni Mutagenezy i Replikacji DNA

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta do pracy w Pracowni Mutagenezy i Replikacji DNA

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta do pracy w Zakładzie Biochemii Lipidów

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta do pracy w Zakładzie Genetyki

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza konkurs na stanowisko asystenta do pracy w Zakładzie Genetyki

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Biological functions and mechanisms of action of unique lipid compounds, dolichols in cells of filamentous fungi”.

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Ustalenie roli kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF w crosstalk`u hormonalnym podczas wczesnego rozwoju Arabidopsis”.

więcej informacji

 


 

 

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza  nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2015r. Ogłoszenie

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta
do pracy w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Funkcjonalna analiza białek Nudix, nieznanych czynników wirulencji, adaptacji i oporności na antybiotyki Pseudomonas aeruginosa” - przedłużenie terminu składania dokumentów

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Biologii Antarktyki IBB PAN

więcej informacji

 


 

IBB PAN poszukuje wykonawców na stanowiska typu post-doc oraz technik

 

Pracownia Patogenezy Roślin Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawców do realizacji projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

 

“Target enrichment and NGS approaches for isolation and characteristic of Ry-fsto gene, responsible for extreme resistance of potato plants (Solanum tuberosum L.) to PVY infection”

 

na stanowisku typu post-doc (więcej informacji) oraz 

 

“Cellular Dynamics of HopQ1, a Type Three Secretion Effector from Pseudomonas syringae”

 

na stanowiskach typu post-doc (więcej informacji) oraz technik (więcej informacji).

 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (Zakład Biochemii Drobnoustrojów) w porozumieniu ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego ogłaszają konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta do realizacji projektu OPUS finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Biologiczna funkcja zachowanej ewolucyjnie niezbadanej kinazy SELO, wspólnej dla większości organizmów żywych - badania w modelu bakteryjnym i drożdżowym.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawców do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki p.t.: “The function of SWI/SNF- type chromatin remodeling complexes in control of metabolic processes” na stanowisku typu
 post-doc, doktorant

 oraz do realizacji projektu "Comparison of functional interdependence between AMPK pathway controlling energy homeostasis and SWI/SNF-type chromatin remodeling complex, in Arabidopsis and humans"na stanowisku typu

 post-doc

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje osoby do pracy w kompleksie Fitotronowo-Szklarniowym

 

więcej informacji

 


 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN,

w Zakładzie Biosyntezy Białka.

 

więcej informacji

 

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktoranta

do pracy w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Funkcjonalna analiza białek Nudix, nieznanych czynników wirulencji, adaptacji i oporności na antybiotyki Pseudomonas aeruginosa

więcej informacji

 

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje magistranta

do pracy w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki „Ustalenie roli kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF w crosstalk`u hormonalnym podczas wczesnego rozwoju Arabidopsis"

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (Pracownia Glikobiologii Grzybów) ogłasza nabór na stanowisko doktoranta do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Candida albicans, genetyczne regulacje glikozylacji białek prowadzące do zwiększenia wrażliwości na leki i ograniczenia inwazyjnego wzrostu.”

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (Zakład Biofizyki) poszukuje wykonawcy do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Peptydy Abeta 4-x jako odporne na leki chelatujące cząsteczki wiążące miedź, promujące tworzenie oligomerów amyloidowych.”

wiecej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawców do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki p.t.: “Comparison of functional interdependence between AMPK pathway controlling energy homeostasis and SWI/SNF-type chromatin remodeling complex, in Arabidopsis and humans”
na stanowisku typu post-doc, doktorant i technik.

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór  doktorantów oraz osób na stanowisko post-doc do zespołu badawczego realizującego projekt MAESTRO: „Approach to structures of difficult protein targets using new mass spectrometry-based methods”

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zatrudni osobę na stanowisko asystenta 

 

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN zatrudni osobę na stanowisko asystenta do realizacji projektu „Multidyscyplinarne kompleksowe badania degradacji i kontroli jakości mitochondrialnego RNA” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów

na uczestników całorocznej wyprawy antarktycznej

na Stację im. H. Arctowskiego w sezonie 2015-2016.

 

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje kandydatów na wykonanie pracy doktorskiej

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki ogłasza konkurs na stanowisko asystenta naukowego w

Środowiskowym Laboratorium Spektrometrii Mas

 

więcej informacji

 

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór
na stanowisko asystenta do zespołu badawczego realizującego projekt: “Control of tRNA biogenesis in yeast” w ramach Programu “Mistrz” Fundacji na rzez Nauki Polskiej.

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
ogłasza nabór na stanowisko Kierownik 40. Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego
(w okresie: wrzesień 2015 - październik 2016)

 

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawcy do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Wiązanie halogenowe w układach białko-ligand. Badania termodynamiczne i strukturalne dla racjonalnie wybranych kompleksów oraz analiza wszystkich struktur dostępnych w bazie PDB”

 

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje wykonawców do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki p.t.: „Ustalenie roli kompleksu remodelującego chromatynę SWI/SNF w crosstalk`u hormonalnym podczas wczesnego rozwoju Arabidopsis”
na stanowisku technika/biologa i magistranta.

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór
do zespołu badawczego realizującego projekt: „Evolutionary approach to functional analysis of genome” w ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki
na stanowisko doktoranta.

 

więcej informacji 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko Technik/Biolog

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. Zamówień Publicznych

 

więcej informacji

 

 


 

 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko doktora nauk biologicznych do realizacji projektu OPUS


więcej informacji

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko Asystenta

 

więcej informacji

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko Asystenta

 

więcej informacji

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko Asystenta w Zakładzie Biochemii Drobnoustrojów

 

więcej informacji

 

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko magistranta w projekcie HOMING PLUS

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko doktoranta w projekcie TEAM w Pracowni Mutagenezy i Reperacji DNA


więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko elektryka


więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko magistranta w Zakładzie Biochemii Roślin

wiecej informacji 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór magistrantów do zespołu badawczego realizującego projekt: „Proteomics in characterization of selected protein assemblies” w ramach programu TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

więcej informacji

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biofizyki

 

więcej informacji

 

 

 

 


 

 

 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biofizyki

 

więcej informacji

 

 

 

 


 

 

 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko kierownika XXXIX Wyprawy do Polskiej Stacji Antarktycznej im. "H. Arctowskiego"


więcej informacji

 

 


 

 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko magistranta w Zakładzie Biologii Molekularnej

 

więcej informacji

 

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów

na uczestników całorocznej wyprawy antarktycznej

na Stację im. H. Arctowskiego w sezonie 2014-2015.

 

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Roślin

więcej informacji

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Roślin

więcej informacji

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Roślin

więcej informacji


 

 


 

 

Laboratorium Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej IBB PAN Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
poszukuje wykonawcy, do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
„Charakterystyka biochemiczna, strukturalna i funkcjonalna roślinnego kompleksu egzosomu z wykorzystaniem Arabidopsis thaliana jako organizmu modelowego”.

Więcej informacji

 

 


 

 

Zakład Biofizyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN
poszukuje wykonawcy do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Wiązanie halogenowe w układach białko-ligand. Badania termodynamiczne i strukturalne dla racjonalnie wybranych kompleksów oraz analiza wszystkich struktur dostępnych w bazie PDB”

 

Głównym celem projektu jest doświadczalne określenie wkładu termodynamicznego wiązania halogenowego do wartości całkowitej zmiany energii swobodnej towarzyszącej utworzeniu, w warunkach roztworu wodnego, kompleksu między niskocząsteczkowym ligandem a makrocząsteczką. Uzyskane dla modelowych układów dane termodynamiczne, uzupełnione badaniami strukturalnymi (krystalografia, analiza struktur dostępnych w PDB oraz modelowanie molekularne), mają umożliwić stworzenie pełniejszego opisu relacji między własnościami wolnego liganda w roztworze wodnym a wiązaniami halogenowymi tworzonymi w kompleksie z białkiem. Wyniki powinny pozwolić na rozstrzygnięcie rozbieżności występujących obecnie w danych literaturowych, w których energia wiązania halogenowego, w zależności od układu, szacowana jest od 0.2 do 8 kcal•mol-1.

Więcej informacji

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko magistranta w projekcie HOMING-PLUS FNP

Laureat VII edycji programu HOMING-PLUS FNP, dr Humberto Fernandes (Pracownia Inżynierii Genomowej (Bochtler Lab), Instytut Biochemii i Biofizyki, PAN w Warszawie) poszukuje kandydatów na stanowisko magistranta, w celu prowadzenia badań w ramach projektu “Plant-specific methyltransferase DNA structures".

Więcej informacji

 

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór na stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Lipidow

Więcej informacji

 

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktora nauk biologicznych

do realizacji projektu Opus „Nowe elementy węzłowe w metabolizmie izoprenoidów: oddziaływania pomiędzy cis-prenylotransferazami i ich komórkowymi regulatorami u Arabidopsis” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Więcej informacji.

 


 

 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

poszukuje wykonawców do realizacji finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu „Wiązanie halogenowe w układach białko-ligand. Badania termodynamiczne i strukturalne dla racjonalnie wybranych kompleksów oraz analiza wszystkich struktur dostępnych w bazie PDB”. Więcej informacji wykonawca 1 i wykonawca 2.

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – Zakład Biofizyki

poszukuje wykonawcy do realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt.„Badanie tworzenia kompleksów ternarnych przez sensory fluorescencyjne dla jonów cynkowych.” Więcej informacji tutaj.

 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór  na stanowisko informatyczno-administracyjne w projekcie Ścieżki Kopernika pt .:” Naukowcy, nauczyciele i inicjatorzy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w zakresie badań mikrobiologicznych żywności”


Wymagania:

- znajomość oprogramowania PyBossa oraz systemów zarządzania treścią (np. Wordpress),

- tworzenie aplikacji,

- biegła znajomość angielskiego w mowie i piśmie,

- umiejętność tworzenia aplikacji w systemie PyBossa,

- znajomość otwartych licencji mających zastosowanie do zasobów naukowych, zwłaszcza dotyczących danych,

- znajomość Otwartych Zasobów Edukacyjnych i Otwartych Zasobów Nauki Obywatelskiej.

 

Czas trwania projektu: 03.07.2013 - 31.12.2014. 

Wysokość wynagrodzenia: 450 zł miesięcznie

Termin nadsyłania CV do dnia 31.07.2013 na adres: greenb@ibb.waw.pl

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór  na stanowisko asystenta  w projekcie Ścieżki Kopernika pt .:” Naukowcy, nauczyciele i inicjatorzy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w zakresie badań mikrobiologicznych żywności”

 

Wymagania:

- stopień naukowy doktora nauk biologicznych w zakresie biochemii, biologii lub biotechnologii,

- poparte dorobkiem publikacyjnym, duże doświadczenie w pracy mikrobiologicznej z bakteriami kwasu mlekowego w szczególności z zakresu oceny bioróżnorodności gatunkowej i analiz molekularnych,

- umiejętność obsługi aparatu do mikromacierzy fenotypowych i analizy danych,

- doświadczenie dydaktyczne, umiejętność przeprowadzania lekcji pokazowych,

- gotowość wyjazdu i szkoleń uczestników projektu w zakresie pracy mającym na celu izolację, ocenę bioróżnorodności oraz wstępną charakterystykę właściwości metabolicznych bakterii kwasu mlekowego pochodzących z uzyskanych próbek mleka,

- płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Czas trwania projektu: 03.07.2013 - 31.12.2014. 

 

Wysokość wynagrodzenia: 450 zł. miesięcznie

 

Termin nadsyłania CV do dnia 31.07.2013 na adres: greenb@ibb.waw.pl

 

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje sekretarki do obsługi administracyjno- technicznej projektu Ścieżki Kopernika pt .: "Naukowcy, nauczyciele i inicjatorzy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w zakresie badań mikrobiologicznych żywności” w ramach konsorcjum „RóbRazem”

 

Zatrudnienie: umowa zlecenie

Okres zatrudnienia: 03.07.2013-31.12.2014

Wysokość wynagrodzenia 117,00 zł brutto/ miesięcznie.

Zainteresowanych prosimy o odpowiedzi na adres: greenb@ibb.waw.pl

 

 


 

 Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje magistranta do realizacji

projektu „Transpozony w genomach pierwszych grzybów lądowych (Zygomycota)”

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

O temacie pracy:
Sprzężniaki (Zygomycota) stanowią bardzo słabo poznaną gromadę grzybów. Do tej grupy zalicza się
oportunistyczne patogeny zwierząt i roślin takie jak Rhizopus (powodujący śmiertelne infekcje u ludzi!),
Entomophtora (odpowiedzialne za martwe muchy na parapetach jesienią), jak również saprofityczne Phycomyces
(stosowane eksperymentalnie w opatrunkach).

Więcej informacji w ogłoszeniu:


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
 

INSTYTUCJA: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: Specjalista ds. zamówień publicznych
DATA OGŁOSZENIA: 28 maja 2013 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 07 czerwca 2013 r.
LINK DO STRONY: http://www.ibb.waw.pl/pl/praca

 

OPIS:
Do podstawowych obowiązków na tym stanowisku będzie należało:

 • przygotowanie postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań;
 • koordynacja prac związanych z zamówieniami.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej rok doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po stronie zamawiającego;
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i dotyczących jej rozporządzeń;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu zamówień finansowanych ze środków pomocowych UE;
 • dobra znajomość obsługi programów pakietu MS Office: Word, Excel;
 • samodzielność, dokładność oraz dobra organizacja pracy.

 

Aplikacja powinna składać się z:

 • listu motywacyjnego
 • życiorysu z dopiskiem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r., Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.".

 

Oferty należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: secretariate@ibb.waw.pl

 


 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje doktora nauk biologicznych

do realizacji projektu Harmonia finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

pt.: „Reduktaza poliprenolu - nowy gracz w regulacji cyklu dolicholowego w komórkach eukariotycznych”

  

Więcej informacji tutaj.

 

 


 

 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko adiunkta

 

 

MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia molekularna
DATA OGŁOSZENIA: 08 maj 2013
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 maj 2013
LINK DO STRONY: www.ibb.waw.pl/pl/praca
SŁOWA KLUCZOWE: metabolizm RNA, Saccharomyces cerevisiae, hodowle komórkowe.

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w liczących się czasopismach międzynarodowych o współczynniku cytowalności   (Impact Factor) nie mniejszym niż 5.
 • Doświadczeni w pracy nad metabolizmem RNA z wykorzystaniem drożdży oraz ludzkich komórek w hodowli jako modeli badawczych.
 • Pożądane doświadczenie w zdobywaniu środków na badania.

 

Przystępując do konkursu należy złożyć:

 • List intencyjny adresowany do Dyrektora Instytutu.
 • Życiorys naukowy.
 • Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu naukowego doktora.
 • Wykaz publikacji.
 • Klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

 

Dokumenty proszę składać osobiście w sekretariacie Instytutu (pokój 45) lub drogą pocztową na adres:
Sekretariat Dyrektora
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
ul. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa

 

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko asystenta


MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: biologia molekularna
DATA OGŁOSZENIA: 08 maj 2013
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 maj 2013

LINK DO STRONY: www.ibb.waw.pl/pl/praca
SŁOWA KLUCZOWE: metabolizm RNA, Saccharomyces cerevisiae, hodowle komórkowe, analiza bioinformatyczna.

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora nauk biologicznych, magisterium w dziedzinie bioinformatyki.
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w liczących się czasopismach międzynarodowych.
 • Doświadczenie w analizie danych pochodzących z wysokoprzepustowego sekwencjonowania.

Przystępując do konkursu należy złożyć:

 • List intencyjny adresowany do Dyrektora Instytutu.
 • Życiorys naukowy.
 • Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu naukowego doktora.
 • Wykaz publikacji.
 • Klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Dokumenty proszę składać osobiście w sekretariacie Instytutu (pokój 45) lub drogą pocztową na adres:
Sekretariat Dyrektora
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
ul. Pawińskiego 5A
02-106 Warszawa

 

 


 

 

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN poszukuje magistra do realizacji

projektu Harmonia “Rola aneksyn w wewnątrzkomórkowym krążeniu błon”

finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

 

 

Projekt jest poświęcony analizie wpływu aneksyn na funkcjonowanie podstawowej maszynerii białkowej odpowiadającej za egzo- i endocytozę pęcherzyków błonowych. Proces wewnątrzkomórkowego krążenia pęcherzyków transportowych jest słabo zbadany, a wiele danych wskazuje na to, że ma wielki znaczenia nie tylko dla prawidłowego rozwoju, ale i odpowiedzi roślin na szkodliwe czynniki środowiska. 

 

Więcej informacji w ogłoszeniu:

 

 


 


 


Instytut Biochemii i Biofizyki PAN ogłasza nabór  na stanowisko informatyczno-administracyjne platformy projektu Ścieżki Kopernika pt:  "Naukowcy, nauczyciele i inicjatorzy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz innowacyjnych metod nauczania młodzieży w  zakresie badań mikrobiologicznych żywności"