Pomoc materialna

 

Regulamin Pomocy Materialnej

 Wzory dokumentów:
 
POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW  przydatne informacje
Osoby w rodzinie doktoranta, które doktorant powinien uwzględnić w swoim wniosku o stypendium socjalne:
1. doktorant  
2. współmałżonek doktoranta 
3. dzieci pozostające na utrzymaniu doktoranta lub jego współmałżonka, ale tylko:
  • niepełnoletnie, 
  • pełnoletnie, ale tylko uczące się - do 26 roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia, 
  • niepełnosprawne – bez względu na wiek
4. doktoranta
5. rodzeństwo doktoranta (a dokładnie: dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców doktoranta), ale tylko:
  • niepełnoletnie, 
  • pełnoletnie, ale tylko uczące się - do 26 roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów - do ich ukończenia, 
  • niepełnosprawne – bez względu na wiek.
Skład rodziny ustala się zgodnie ze stanem na dzień składania wniosku. Należy przedstawić dochody tych osób, które wchodzą w skład rodziny w momencie składania wniosku. 
Brak osoby (i dochodów) matki lub ojca we wniosku może mieć miejsce gdy:
  • matka/ojciec nie żyje
  • matka/ojciec jest zobowiązany do płacenia alimentów na doktoranta lub wyrok sądu o zobowiązaniu alimentacyjnym został uchylony lub sąd zdecydował, że alimenty nie są należne
  • z odpisu zupełnego aktu urodzenia studenta wynika, że ojciec jest nieznany
  • student składa oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, a oprócz tego spełnia inne ustawowe warunki, co pozwala mu uwzględnić we wniosku jedynie siebie, ewentualnego współmałżonka i dzieci, z wyłączeniem rodziców i rodzeństwa.
Student lub doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiągniętych przez rodziców i rodzeństwo wyłącznie w dwóch przypadkach :
1) gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu, a jednocześnie spełnia jeden z następujących warunków:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci,
d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej
lub
2) gdy spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiadał stałe źródło dochodów  w ostatnim roku podatkowym (2017),
b) posiada stałe źródło dochodów  w roku bieżącym (2018),
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a) i b) jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu
Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, która uprawnia go do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akad. 2018/2019 nie może być wyższa niż 1051,70 zł. Jest to dochód po odliczeniach - dochód netto, wyliczony na podstawie roku 2017 (z uwzględnieniem ewentualnych późniejszych zmian w sytuacji materialnej, czyli tzw. "utraty dochodu" i "uzyskania dochodu").
Ustalając miesięczną wysokość dochodu na osobę najpierw należy obliczyć miesięczny dochód (netto) każdego członka rodziny, a następnie wszystkie miesięczne dochody członków rodziny doktoranta należy zsumować i podzielić przez liczbę osób w rodzinie – w ten sposób wylicza się miesięczny dochód na osobę w rodzinie.
Przez wszystkie miesięczne dochody rozumie się
a) wynagrodzenia z umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, etc. (przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (podatek według skali podatkowej), art. 30b (podatek od dochodu m. in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów), art. 30c (podatek liniowy od dochodu z działalności gospodarczej), art. 30e (podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości) i art. 30f (podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne; dochód ten należy obliczyć samodzielnie na podstawie dokumentów;) tego rodzaju dochody (ich źródła) powinny zostać przedstawione w oświadczeniu o dochodach 
b) dochód każdego członka rodziny opodatkowany podatkiem zryczałtowanym lub kartą podatkową . Od 2017/2018 za dochód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym– przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
Są to dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, dochody z wynajmu opodatkowanego ryczałtem, etc.
c) dochód każdego członka rodziny niepodlegający opodatkowaniu:
Dochody niepodlegające opodatkowaniu, które należy uwzględnić obliczając dochód do stypendium socjalnego to m.in.:
- alimenty na dzieci,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
- dochody z gospodarstwa rolnego, 
- niektóre stypendia, 
- diety dla osób pełniących obowiązki obywatelskie i społeczne, 
- dochody uzyskiwane za granicą, 
- ulga na dzieci zwrócona przez US w kwocie, która nie miała pokrycia w podatku (czyli kwota otrzymana na podstawie art. 27 f ust. 8-10 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os. fiz. 
- świadczenia rodzicielskie, etc.
Na liście dochodów niepodlegających opodatkowaniu nie występują dochody takie jak np. zasiłek rodzinny czy świadczenie wychowawcze (potocznie nazywane "500+") - są to dochody, których NIE należy uwzględniać przy obliczaniu dochodu na potrzeby wniosku o stypendium socjalne.
"Dochod uzyskay i dochód utracony"

Na potrzeby wniosku o stypendium socjalne, obliczając miesięczny dochód danej osoby, cały jej dochód roczny z 2017 r. należy podzielić na 12 miesięcy, by otrzymać przeciętny miesięczny dochód, wyjątkiem są sytuacje "utraty dochodu" lub "uzyskania dochodu".
"Utrata dochodu" i "uzyskanie dochodu" - najogólniej mówiąc: służą aktualizacji wyliczeń opartych na roku 2017. W sytuacjach, gdy w momencie składania wniosku, w stosunku do roku 2017 zaszły zmiany w dochodach członków rodziny (brak obecnie źródła dochodu, które w 2017 r. występowało, czyli nastąpiła "utrata dochodu" lub pojawiło się nowe źródło dochodu, którego nie było w 2017 r., czyli nastąpiło "uzyskanie dochodu") - należy wyliczenia oparte na roku 2017 odpowiednio zweryfikować.
W przypadku utraty dochodu  w roku 2017 lub po roku 2017, ustalając dochód danej osoby z roku 2017 - nie uwzględnia się dochodu utraconego: kwota osiągnięta w roku 2017 z tego źródła nie jest liczona (UWAGA: nie każdy rodzaj dochodu można traktować jako utracony).
W przypadku uzyskania dochodu po roku 2017 należy dodać do dochodów miesięcznych danej osoby z roku 2017, kwotę uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (UWAGA: nie każdy rodzaj dochodu można traktować jako uzyskany) - np. jeśli umowa o pracę została zawarta 1 lipca 2018 r. to kwotą "dochodu uzyskanego" będzie kwota wynagrodzenia netto za sierpień 2018 r.
Punktem odniesienia jest zawsze moment składania wniosku (aż do otrzymania decyzji). Oznacza to, że np. jeśli ktoś z rodziny miał w roku 2018 od kwietnia do sierpnia dochód ze źródła, którego nie było w 2017 r. - nie jest to "dochód uzyskany", gdyż w momencie składania wniosku nie ma już źródła z tym dochodem. Taki dochód w ogóle nie będzie uwzględniany  w wyliczeniach.
Do momentu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji przez komisję, doktorant ma obowiązek zgłosić wszelkie zmiany w sytuacji materialnej rodziny ("dochód utracony" i "dochód uzyskany").
Dochód utracony
Utrata dochodu ma miejsce, jeśli dany dochód występował w roku 2017 i nie występuje w chwili obecnej – został utracony (jego źródło) w roku 2017 lub po roku 2017, co należy udokumentować. Tym samym kwota dochodu osiągnięta z tego źródła w roku 2017 nie jest uwzględniana przy obliczaniu miesięcznego dochodu danej osoby, która zgłasza dochód utracony. Jednak nie każdy dochód, mimo że przestał występować u danej osoby, można zgłosić jako "dochód utracony". Ważne jest co to był za dochód, z jakiego źródła, na jakiej podstawie osiągany.
Utrata dochodu może być spowodowana wyłącznie: 
1) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
2) utratą zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium  dla bezrobotnych,
3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
4) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 357, 398 i 650)6)
6) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących  po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
7) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
8) utratą świadczenia rodzicielskiego,
9) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
10) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
W związku  z powyższym, nie można traktować jako "dochodu utraconego" np. dochodu z alimentów, jeśli osoba zobowiązana do ich płacenia żyje, dochodów z gospodarstwa rolnego, które zostało sprzedane, dochodów z wynajmu, dochodów z zasiłku chorobowego, jeśli nie było utraty zatrudnienia. Mimo że dana osoba nie ma już w chwili obecnej tych dochodów – trzeba ich kwotę osiągniętą  w roku 2017 uwzględnić przy obliczaniu miesięcznego dochodu. Natomiast jeśli np. dana osoba pracowała cały rok 2017 w firmie X na umowę zlecenie lub umowę o pracę, a umowa ta uległa zakończeniu w roku 2017 lub po roku 2017 to dochód z 2017 roku (np. 26.300,00 zł. widniejące na PIT- 11 i na zaśw. z US) nie jest uwzględniany w wyliczeniach, miesięczny dochód tej osoby wynosi 0 zł.
Dochód uzyskany
O "uzyskaniu dochodu" mówimy  w dwóch przypadkach:
- uzyskanie w roku 2017: oznacza, że dochód pojawił się w trakcie roku 2017, nie był osiągany przez cały rok, np. umowa o pracę została zawarta od 1 marca 2017 r., co skutkuje tym, że kwota dochodu z roku 2017 będzie dzielona na 10 m-cy, a nie na 12 m-cy (o ile jest to dochód z katalogu "dochodów uzyskanych"!) oraz 
- uzyskanie po roku 2017 : oznacza to pojawienie się po roku 2017 nowego źródła dochodu (nowej umowy), którego nie było w 2017 r.
Przy czym termin „uzyskanie dochodu” jest specyficzną sytuacją (o każdym dochodzie w  potocznym rozumieniu możemy powiedzieć, że jest uzyskany - w sensie: został uzyskany, osiągnięty, zaistniał, jednak przy ubieganiu się o stypendium socjalne o "uzyskaniu dochodu" mówimy tylko w określonej, zdefiniowanej sytuacji, w znaczeniu potocznym używane będzie określenie „osiągnięty”). Dochód, który występował przed rokiem 2017, przez cały rok 2017 i występuje nadal (źródło było i jest, np. trwa od dawna umowa o pracę)  nie jest "dochodem uzyskanym"; obliczając miesięczny dochód danej osoby, należy roczną kwotę tego dochodu podzielić przez 12 m-cy.   
"Dochód uzyskany" w roku 2017  - to dochód, który spełnia łącznie trzy następujące warunki:
1. pojawił się (np. została zawarta umowa o pracę) w trakcie trwania roku 2017, po 01.01.2017,
2. występuje w chwili obecnej (umowa trwa),
3. jego uzyskanie może być spowodowane wyłącznie:
1) zakończeniem urlopu wychowawczego,
2) uzyskaniem zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium  dla bezrobotnych,
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,   nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku  macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,   
7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym .
Kwota dochodu, który spełnia te warunki (jest "dochodem uzyskanym" w roku 2017), będzie dzielona przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, a nie przez 12 m-cy.
Dochód, który nie spełnia powyższych warunków, nie jest "dochodem uzyskanym", jego kwota osiągnięta w roku 2017 będzie więc zawsze dzielona na 12 m-cy (np. kwota alimentów, które zaczęły wpływać  od 01.09.2017 i wpływają do chwili obecnej).
"Dochód uzyskany" po roku 2017 – to dochód, który spełnia łącznie trzy następujące warunki:
1. pojawił się po roku 2017 (np. została zawarta umowa o pracę), nie występował w 2017 (np. umowa została zawarta 01.08.2018),
2. występuje w chwili obecnej (umowa trwa),
3. jego uzyskanie może być spowodowane wyłącznie:
1) zakończeniem urlopu wychowawczego,
2) uzyskaniem  zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium  dla bezrobotnych,
3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,   nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,  
5) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
6) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku  macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.     
7) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
8) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
9) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
Miesięczna kwota dochodu, który spełnia te warunki (jest „dochodem uzyskanym” po roku 2017), będzie dodana do kwoty innych miesięcznych dochodów danej osoby policzonych na podstawie roku 2017. Przy czym ma to być kwota za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło "uzyskanie dochodu" – np. umowa o pracę jest od 01.07.2018 r., więc miesiącem następującym po miesiącu uzyskania  będzie sierpień  i kwota netto za sierpień będzie kwotą "dochodu uzyskanego", o którą trzeba powiększyć średnie miesięczne dochody danej osoby z 2017 r.
UWAGA: Dochód, który pojawił się po roku 2017, ale nie występuje już w chwili obecnej nie jest „dochodem uzyskanym”, takiego dochodu w ogóle nie uwzględnia się przy obliczaniu miesięcznego dochodu danej osoby, ani nie dokumentuje we wniosku.
Dochód, który nie spełnia trzeciego warunku - np. dochód z alimentów, z gospodarstwa rolnego, z wynajmu – mimo że pojawił się po 2017 r. i jest osiągany w chwili obecnej nie jest „dochodem uzyskanym” i nie należy go uwzględniać.
Zgłoszenie "uzyskania dochodu" w rodzinie jest obowiązkiem doktoranta.
 M.in. następujące dochody nie mogą więc być ani "dochodami utraconymi" (trzeba je uwzględniać w wyliczeniach, mimo że już nie występują), ani "dochodami uzyskanymi" (nie należy ich uwzględniać w wyliczeniach, mimo że pojawiły się po 2017 r. i występują w chwili obecnej):
- dochody z gospodarstwa rolnego
- dochody z wynajmu
- dochody z alimentów (tylko alimenty z 2017 r. od osoby, która zmarła są "dochodem utraconym")
- dochody ze świadczeń  z funduszu alimentacyjnego
UWAGA! 
Od roku akad. 2017/2018 przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dochody z gospodarstwa rolnego
W dniu 21 września 2018 r. Prezes GUS na podstawie art 18 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz.1588 i 1669) ogłosił kwotę przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w roku 2017: 3.399,00 zł.
Aby obliczyć dochód danej osoby z gospodarstwa rolnego na potrzeby wniosku o stypendium socjalne należy pomnożyć  liczbę hektarów przeliczeniowych  z gospodarstwa (lub gospodarstw lub obszarów razem stanowiących gospodarstwo), które należały do tej osoby w 2017 r. (liczba z czterema miejscami po przecinku) przez ogłoszoną kwotę 3.399,00 zł, a następnie otrzymaną kwotę dochodu rocznego należy podzielić przez 12 m-cy.
Kwotę dochodu rocznego należy wpisać w oświadczenie o dochodach. Jeśli np. oboje rodzice są współwłaścicielami gospodarstwa  w równych częściach, dla każdego z rodziców doktorant powinien w oświadczeniu wykazać połowę hektarów przeliczeniowych (a tym samym połowę dochodu z całego gospodarstwa).
UWAGA! Tylko obszar powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego jest uznawany za gospodarstwo rolne.
UWAGA! Na zaświadczeniu z Urzędu Gminy musi być wyraźnie napisane, że W ROKU 2017 dana osoba była właścicielem gospodarstwa o podanej wielkości, zaświadczenie z bieżącą datą stwierdzające, że dana osoba jest właścicielem gospodarstwa o wielkości... jest niewystarczające; chodzi o potwierdzenie wielkości gospodarstwa w 2017 roku! Kwota dochodu z tego gospodarstwa jest na zaświadczeniu niepotrzebna.
Właściciel kilku obszarów musi zsumować liczby hektarów przeliczeniowych.
Przy obliczaniu dochodu  z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.
Wysokość odliczanej składki zdrowotnej
Kwota składki zdrowotnej jest potrzebna, by obliczyć wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu - m.in. kwotę tej składki odejmuje się od kwoty dochodu brutto (na zaśw. z US i na dokumentach typu PIT-11 nie widnieje kwota dochodu netto, czyli po odliczeniach - trzeba obliczyć ją samodzielnie, do tego obliczenia potrzebna jest m.in. wysokość składki zdrowotnej).
Wysokość składki zdrowotnej odliczana przy wyliczaniu miesięcznego dochodu danej osoby powinna być potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem z ZUS-u lub z miejsca pracy. Udokumentowana musi być wysokość każdej składki zdrowotnej od każdego dochodu (jeśli dana osoba pracuje na etat w firmie X oraz na umowę zlecenie w firmie Y to potrzebuje zaświadczenie o wys. skł. zdr. z każdej firmy lub jedno zaświadczenie z ZUS-u, ale z wyodrębnionymi składkami z każdej z firm, a nie tylko z kwotą będącą sumą tych dwóch składek).
Zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej należnej w związku z danym dochodem nie są potrzebne, w przypadku:
- zerowego dochodu brutto (od zera niczego nie należy odejmować),
- dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
- "dochodu utraconego", 
-  dochodu z gospodarstwa rolnego (czy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, od którego nie są też odprowadzane składki do ZUS-u).
Wysokość składki zdrowotnej jest konieczna, by obliczyć prawidłowo dochód danej osoby.
Obliczając dochód odlicza się całą kwotę składki zdrowotnej (9% podstawy).
Na dokumentach typu PIT-11 za 2017 r. widnieje częściowa kwota składki zdrowotnej (tylko część odliczana od podatku, czyli 7,75% podstawy, a nie pełne 9%). 
Przy obliczaniu dochodu  z gospodarstwa rolnego wysokość składki zdrowotnej nie ma żadnego znaczenia, nie można jej odliczyć od dochodu.