Szkoła Biologii Molekularnej

Kierownik Szkoły Biologii Molekularnej: prof. dr hab. Ewa Kula-Świeżewska

Sekretariat: Magdalena Głowacka - tel. 22 592 2142

 

Istniejąca od 1996 roku w IBB PAN Szkoła Biologii Molekularnej (SBM)/Studia Doktoranckie działa według zasad opartych o Ustawę Prawę o Szkolnictwie Wyższym oraz o ustawę o stopniach Naukowych i tytule naukowym. Studia trwają 4-lata i tylko w uzasadnionych przypadkach mogą być przedłużone na rok 5-ty.

IBB PAN posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie biochemii, biofizyki i biologii.

Profil naukowy IBB PAN obejmuje badania genomowe, sekwencjonowanie i mapowanie genów, regulację ekspresji na poziomie DNA i RNA, biosyntezę i post-translacyjne modyfikacje białek oraz glikobiologię grzybów. Obejmuje również problemy związane z mutagenezą i naprawą DNA, metabolizmem kwasów nukleinowych a także badanie kinaz białkowych i regulacje aktywności enzymatycznej. Ponadto, zależności pomiędzy strukturą i funkcją oraz modelowanie komputerowe peptydów i białek, NMR i spektrometrię masową białek i peptydów, jak również badanie aktywności przeciw- wirusowej i przeciw-nowotworowej nukleotydów, strukturę poliprenoidów, interakcje jądrowo-mitochondrialne, biologię molekularną roślin i molekularne podstawy biotechnologii roślin i mikroorganizmów.
Kierownika studium powołuje Dyrekcja IBB PAN. Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się corocznie na drodze konkursu ogłaszanego z 2-miesięcznym wyprzedzeniem na stronie internetowej IBB PAN. Konkurs obejmuje: selekcję kandydatów opartą o opinie ich wcześniejszych opiekunów naukowych oraz średnią ocenę ze studiów. Kandydaci spełniający kryteria przechodzą 3-stopniowy egzamin tj. egzamin z języka angielskiego, pisemny test sprawdzający podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie biochemii, biologii molekularnej i biofizyki oraz ustną prezentację wyników dotychczasowej pracy naukowej, najczęściej prac magisterskich. Egzamin ustny przeprowadza komisja składająca się z samodzielnych pracowników naukowych, reprezentujących poszczególne kierunki badawcze Instytutu. Obecnie w Studiach Doktoranckich IBB PAN uczestniczy 134 doktorantów.
Doktoraty są realizowane zgodnie ze schematem Doktoratu Europejskiego. Doktoranci odbywają staże w laboratoriach europejskich i w USA. Ich prace są recenzowane przez recenzentów polskich i zagranicznych. Każdy uczestnik studiów jest zobowiązany do przedstawienia rocznego sprawozdania z przebiegu pracy. Sprawozdanie są oceniane przez trzech samodzielnych pracowników naukowych, członków Rady Naukowej IBB PAN tj. promotora oraz dwóch tzw. opiekunów doktorantów, oceniających jego pracę w okresie trwania studiów. Na bieżąco prowadzone są konsultacje dla doktorantów dotyczące postępu prowadzonych przez nich badań, zaistniałych problemów i sposobów ich rozwiązywania.
SBM wprowadziło system minigrantów pisanych przez doktorantów w formie projektów badawczych MNiSW. Recenzentami tych projektów są zewnętrzni recenzenci. Rocznie w wyniku konkursu przyznawanych jest ok. 10 minigrantów. Przyznane fundusze (5 000 – 7 500 PLN) mogą być przeznaczone na zakup odczynników i drobnego sprzętu oraz sfinansowanie uczestnictwa w dowolnie wybranej konferencji naukowej lub szkoleniach. Odbiorców grantów obowiązuje przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego.