Regulaminy


POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW
1. W ramach systemu pomocy materialnej doktorant może ubiegać się o świadczenia w formie:
- stypendium socjalnego;
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
- stypendium dla najlepszych doktorantów;
- zapomogi.
Poszczególne (różne) rodzaje stypendiów oraz zapomogę doktorant może otrzymywać łącznie, o ile spełnia kryteria określone dla każdego ze świadczeń. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich (od 2015 r. wynagrodzenie to wynosi 2450,0 zł).
Otrzymanie powyższych świadczeń nie wyklucza również prawa doktoranta do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzącego ze środków własnych uczelni oraz środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Stypendium socjalne - może otrzymać doktorant, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni lub jednostce naukowej.

WSPÓLNA SZKOŁA DOKTORSKA

    
LINK DO FORUM DOKTORANTÓW IBB PAN
     
    

  
FORMULARZE