Rekrutacja

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 

ogłasza uzupełniajacy nabór na 4-letnie 

STUDIA DOKTORANCKIE 

 

 

Studia prowadzone są w dziedzinie nauki biologiczne, w dyscyplinach: biochemia, biofizyka, biologia.

 

1. Wymagania formalne dla kandydatów. 

A) Ukończone studia wyższe lub tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny w dziedzinie: biochemii, biologii molekularnej, biotechnologii, biofizyki, bioinformatyki lub w pokrewnych dyscyplinach. O przyjęcie na SD mogą także ubiegać się beneficjenci „Diamentowego Grantu”.

Średnia ze studiów co najmniej 4,0 (zaświadczenie z Uczelni).

B) Dostarczenie następujących dokumentów:

- kopia dyplomu ukończenia uczelni wyższej (kopia świadectwa ukończenia studiów lub zaświadczenie z dziekanatu wraz ze średnią ocen, wówczas dyplom należy dostarczyć przed rozpoczęciem Studiów Doktoranckich) lub kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie statusu beneficjenta programu „Diamentowy Grant”;

- życiorys naukowy (proszę o umieszczenie w życiorysie naukowym klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych: "Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przedstawionych w CV w celu prowadzonego obecnie procesu rekrutacji".)

- aktualna opinia opiekuna/promotora pracy naukowej lub dyplomowej;

- list motywacyjny

- wniosek o stypendium (wzór).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

2. Egzamin wstępny na Studia Doktoranckie w IBB PAN składa się z trzech części: 

testu pisemnego z dziedzin objętych studiami doktoranckimi, egzaminu pisemnego z języka angielskiego, oraz prezentacji wyników pracy naukowej (pracy magisterskiej lub innej pracy naukowej, jeśli kandydat już gdzieś pracował) połączonej z ich dyskusją.

A) Test pisemny (maksymalnie 12 punktów)

Na test pisemny składają się pytania z dziedzin objętych SD (biologia molekularna, biochemia, biofizyka i bioinformatyka): 

- 16 pytań testowych (każde za 0,5 pkt.) weryfikujących zdolność kandydata do rozwiązywania prostych zadań;

- 4 pytania otwarte (każde za 1 pkt.), do wyboru z 16-tu pytań. 

B) Egzamin z języka angielskiego (maksymalnie 3 punkty)

Egzamin polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania związane z podanym tekstem popularno-naukowym.

Warunkiem koniecznym do przejścia do drugiego etapu egzaminu jest uzyskanie minimum 70% punktów z testu oraz przynajmniej 1 punktu z angielskiego; do drugiego etapu zakwalifikowanych będzie jednak nie więcej niż 30 osób, które uzyskały najlepszy wynik z pierwszej części egzaminu. 

Po egzaminie pisemnym na tablicy ogłoszeń IBB PAN wywieszona będzie lista zawierająca nazwiska kandydatów i uzyskane przez nich wyniki. 

C) Część ustna egzaminu (maksymalnie 15 punktów)

Prezentacja ustna powinna być przedstawiona w języku polskim. 

Wyjątek od tej reguły można zastosować wyłącznie dla kandydatów nie mówiących po polsku, wówczas prezentacja może być przedstawiona w języku angielskim.

Prezentacja wyników pracy naukowej (do 10 minut) obejmująca wyniki pracy magisterskiej lub innej pracy naukowej. Zalecane jest przygotowanie odpowiednich przeźroczy (PowerPoint). Po prezentacji kandydatowi zadawane będą pytania związane z przedstawioną tematyką.

Wyniki egzaminu, z rozbiciem na punkty uzyskane w poszczególnych etapach, będą wywieszone w formie listy w IBB PAN, informacja ta dostępna będzie również na stronie internetowej IBB. 

 

3. O przyjęciu na Studia Doktoranckie w IBB PAN decydują: zdany egzamin, kolejność na liście kandydatów wynikająca z uzyskanych wyników egzaminu, oraz liczba miejsc na Studiach Doktoranckich w danym terminie rekrutacji.

Minimalna liczba punktów niezbędna do uznania egzaminu za zdany wynosi 21.

Osoby, które zdały egzamin wstępny, ale osiągnięte przez nie wyniki nie zapewniły im możliwości otrzymania stypendium doktoranckiego, mogą rozpocząć Studia Doktoranckie w Szkole Biologii Molekularnej IBB pod warunkiem uzyskania finansowania projektów doktorskich z innych źródeł.

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Naukowym IBB PAN (pokój nr 42), bądź przesłać drogą elektroniczną na adres m.glowacka@ibb.waw.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2019 r.

 

Egzamin wstępny na Studia Doktoranckie w IBB PAN odbędzie się w dniach 26-28.06.2019 r.

Informacje dotyczace proponowanych tematow projektow doktorskich dostepne sa w Sekretariacia Naukowym IBB PAN (tel. 22 5922142). Realizowane aktualnie w IBB PAN tematy badawcze opisane sa w sprawozdaniach rocznych (https://www.ibb.waw.pl/pl/sekretariat-naukowy/sprawozdania/coroczne-spra...)

 

Przykładowe pytania egzaminacyjne 2017

Przykładowe pytania egzaminacyjne

 

 

Uchwała nr 51/2018 Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN z dnia 20 marca 2018 roku

w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademinckim 2018/2019