Rekrutacja

Rekrutacja uzupełniająca do Szkoły Doktorskiej odbywa się na drodze konkursu. Kandydaci przechodzą 3-częściowy egzamin tj. egzamin z języka angielskiego, egzamin pisemny sprawdzający podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie biochemii, biologii molekularnej, chemii, biofizyki i bioinformatyki oraz egzamin ustny obejmujący prezentację wyników dotychczasowej pracy naukowej, najczęściej pracy magisterskiej. Egzamin ustny przeprowadza komisja, której członkowie reprezentują różne kierunki badań prowadzonych w IBB PAN. 

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1. Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.

2. Odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej lub oświadczenie kandydata o przewidywanym zakończeniu studiów w terminie do dnia 30 września roku w którym prowadzona jest rekrutacja.

3. Życiorys naukowy.

4. Opinia ostatniego kierownika pracy naukowej lub dyplomowej.

5. List motywacyjny.

6. Klauzula informacyjna.

Dokumenty i egzamin przedmiotowy można zdawać w j. polskim lub angielskim - wybór języka nie wpływa na ocenę końcową ani na decyzję o przyjęciu. Dokumenty należy składać do 28.08.2020 r. drogą elektroniczną na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl lub pocztą tradycyjną: na adres: Dział Badań i Projektów Naukowych IBB PAN (pokój 42), ul. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa. Preferowana jest elektroniczna forma składania dokumentów.

Egzamin planowany jest w dniach 9-11.09.2020 r. (w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju termin egzaminu może ulec zmianie). W momencie przystępowania do egzaminu nie jest wymagane posiadanie stopnia mgr lub równoważnego. Uzyskanie takiego stopnia jest jednak niezbędne przed rozpoczęciem kształcenia w Szkole Doktorskiej (1 października 2020). Egzamin odbędzie się w siedzibie Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (ul. Pawińskiego 5A, 02-106 Warszawa). Szkoła Doktorska nie refunduje kosztów poniesionych w związku z udziałem w rekrutacji. Dodatkowe pytania proszę kierować na adres: PhDschool-recruitment@ibb.waw.pl

 

Kandydaci będą mogli wybierać spośród 14 zaproponowanych projektów badawczych:

1. Mechanizmy zwiększające zdrowie w organizmie modelowym Caenorhabditis elegans. Promotor: Ulrike Topf, kontakt: utopf@ibb.waw.pl

2. Regulacja odpowiedzi na stres przez modyfikacje post-translacyjne SUMO i ubikwitynę w nicieniu Caenorhabditis elegans. Promotor: Wojciech Bal, Promotor pomocniczy: Krzysztof Drabikowski, kontakt: wbal@ibb.waw.pl, drabikowski@ibb.waw.pl

3. Wpływ jonów i nanocząstek srebra na transport biologiczny miedzi. Promotor: Wojciech Bal, Promotor pomocniczy: Krzysztof Drabikowski, kontakt: wbal@ibb.waw.pl, drabikowski@ibb.waw.pl

4. Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresje kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym raku nerki. Promotor: Tomasz Sarnowski, kontakt: tsarn@ibb.waw.pl

5. Kinazy białkowe SnRK2 jako integratory sygnałów środowiskowych w regulacji procesu starzenia u roślin. Promotor: Grażyna Dobrowolska, promotor pomocniczy: Anna Kulik, kontakt: dobrowol@ibb.waw.pl, anja@ibb.waw.pl

6. Kompleksowa analiza funkcji białka Rysto - receptora typu TIR-NB-LRR w odporności ziemniaka na infekcje. Promotor: Jacek Hennig, kontakt: jacekh@ibb.waw.pl

7. Rola efektora HopAG1 w wirulencji bakteryjnych patogenów roślinnych. Promotor: Magdalena Krzymowska, Promotor pomocniczy: Magdalena GÓRECKA, kontakt: krzyma@ibb.waw.pl, mgorecka@ibb.waw.pl

8. Bakteryjne domeny białkowe zapisane w genomach grzybów. Promotor: Anna Muszewska, kontakt: musze@ibb.waw.pl

9. Gatunki inwazyjne w Morskiej Antarktyce - identyfikacja, eradykacja i zapobieganie rozprzestrzeniania się. Promotor: Robert Bialik, kontakt: rbialik@ibb.waw.pl 

10. Analiza statystyczna i modelowanie krótko i długo okresowych zmian liczebności pingwinów na Wyspie Króle Jerzego. Promotor: Robert Bialik, kontakt: rbialik@ibb.waw.pl

11. Analiza obiegu nutrientów w Morskiej Antarktyce. Promotor: Robert Bialik, kontakt: rbialik@ibb.waw.pl

12. Projektowanie in silico, synteza chemiczna oraz badania termodynamiczne oddziaływania potencjalnych bi-substratowych inhibitorów z referencyjną kinazą białkową. Promotor: Jarosław Poznański, kontakt: jarek@ibb.waw.pl

 

 

Pełen opis projektów oraz proponowanych warunków: link

Informacje o badaniach prowadzonych w IBB PAN: link

Informacje o Szkole Doktorskiej prowadzonej przez IBB PAN: link

 

OPIS EGZAMINU

A) Test pisemny (maksymalnie 12 punktów)

Na test pisemny składają się pytania z dziedzin objętych Szkołą Doktorską (chemia, biologia molekularna, biochemia, biofizyka i bioinformatyka): 

- 16 pytań testowych (każde za 0,5 pkt.) weryfikujących zdolność kandydata do rozwiązywania prostych zadań;

- 4 pytania otwarte (każde za 1 pkt.), do wyboru z 16-tu pytań. 

 

B) Egzamin z języka angielskiego (maksymalnie 3 punkty)

Egzamin polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania związane z podanym tekstem popularno-naukowym.

Warunkiem koniecznym do przejścia do drugiego etapu egzaminu jest uzyskanie minimum 65% punktów z testu pisemnego oraz przynajmniej 1 punktu z egzaminu z języka angielskiego. Do drugiego etapu zakwalifikowanych będzie jednak nie więcej niż 30 osób, które uzyskały najlepszy wynik z pierwszej części egzaminu.

Wyniki egzaminu pisemnego (części A i B) zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń IBB PAN oraz udostępnione na stronie internetowej IBB PAN 

 

C) Część ustna egzaminu (maksymalnie 15 punktów)

Prezentacja wyników pracy naukowej (do 10 minut) obejmująca wyniki pracy magisterskiej lub innej pracy naukowej. Zalecane jest przygotowanie odpowiednich przeźroczy (PowerPoint). Po prezentacji kandydatowi zadawane będą pytania związane z przedstawioną tematyką.

Prezentacja ustna może być przedstawiona w języku polskim lub angielskim. Wybór języka nie wpływa na ocenę końcową ani na decyzję o przyjęciu. 

Wyniki egzaminu, z rozbiciem na punkty uzyskane w poszczególnych etapach, będą wywieszone w formie listy w IBB PAN, informacja ta dostępna będzie również na stronie internetowej IBB. Minimalna liczba punktów niezbędna do uznania egzaminu za zdany wynosi 21.

 

Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie

 

Przykładowy test