Rekrutacja 2

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN 

ogłasza REKRUTACJĘ DO WSPÓLNEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ 


Termin składania dokumentów został przedłużony do dnia 23 sierpnia 2019 r.

LISTA PROJEKTÓW

 

  1. Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresje kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym reku nerki. Opiekun: dr hab. Tomasz Sarnowski
  2. Poznanie mechanizmu zależności prawidłowych podziałów jąderka od aktywności kompleksu Las17-Vrp1, drożdżowego odpowiednika ludzkiego kompleksu WASP-WIP, którego dysfunkcja odpowiada za zespół Wiskotta-Aldricha. Opiekun: dr hab. Adrianna Skoneczna
  3. Mikrobiom jelita ssaków jako źródło krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych: zaburzenia funkcjonowania i wynikające z tego stany chorobowe. Opiekun: dr hab. Anna Sikora
  4. Oligopeptydy osocza krwi wiążące metale w chorobach nowotworowych i neurodegeneracyjnych: detekcja, funkcja, interwencja. Opiekun: prof. dr hab. Wojciech Bal
  5. Oddziaływanie produktu degradacji z natywnymi biopolimerami w komórce (metodami bioinformatycznymi). Opiekun: prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
  6. Metody uczenia maszynowego i głębokiego w problematyce przewidywania interakcji molekuł biologicznych. Zastosowanie w procesach istotnych medycznie.Opiekun: prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz; Opiekun pomocniczy: dr Paweł Siedlecki.
  7. Molekularne mechanizmy działania inhibitorów kinaz z rodziny AMPK/SNF1 – badania z wykorzystaniem modeli eukariotycznych. Opiekun: prof. dr hab. Grażyna Dobrowolska; Opiekun pomocniczy: dr Olga Sztatelman
  8. Platforma oparta o nanoprzeciwciała (VHH) przeciwko podjednostkom kompleksu SWI/SNF – nowe narzędzie w immunoterapii wybranych typów nowotworów. Opiekun: dr hab. Tomasz Sarnowski
  9. Identyfikacja i mechanizm prozdrowotnego działania bakterii mlekowych na modelu hodowli komórkowych. Opiekun: prof. dr hab. Jacek Bardowski; Opiekun pomocniczy: dr Agnieszka Szczepankowska
  10. Topologia chromosomu Pseudomonas aeruginosa, groźnego, bakteryjnego patogenu człowieka. Opiekun: prof. dr hab. Grażyna Jagura-Burdzy

 

Tryb składania dokumentów jest opisany w § 13 Regulaminu Wspólnej Szkoły Doktorskiej.

Dokumenty:

Podanie

Kwestionariusz osobowy

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Wstepny etap rekrutacji odbedzie sie w IBB PAN w dniach 11-13.09.2019

Egzamin konkursowy odbędzie się w dniu 18 września 2019 r.

ul. Marymoncka 99/103 Warszawa

 

Wstępny etap rekrutacji  w IBB PAN składa się z trzech części: 

testu pisemnego z dziedzin objętych studiami doktoranckimi, egzaminu pisemnego z języka angielskiego, oraz prezentacji wyników pracy naukowej (pracy magisterskiej lub innej pracy naukowej, jeśli kandydat już gdzieś pracował) połączonej z ich dyskusją.

A) Test pisemny (maksymalnie 12 punktów)

Na test pisemny składają się pytania z dziedzin objętych SD (biologia molekularna, biochemia, biofizyka i bioinformatyka): 

- 16 pytań testowych (każde za 0,5 pkt.) weryfikujących zdolność kandydata do rozwiązywania prostych zadań;

- 4 pytania otwarte (każde za 1 pkt.), do wyboru z 16-tu pytań. 

B) Egzamin z języka angielskiego (maksymalnie 3 punkty)

Egzamin polega na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania związane z podanym tekstem popularno-naukowym.

Warunkiem koniecznym do przejścia do drugiego etapu egzaminu jest uzyskanie minimum 70% punktów z testu oraz przynajmniej 1 punktu z angielskiego; do drugiego etapu zakwalifikowanych będzie jednak nie więcej niż 30 osób, które uzyskały najlepszy wynik z pierwszej części egzaminu. 

Po egzaminie pisemnym na tablicy ogłoszeń IBB PAN wywieszona będzie lista zawierająca nazwiska kandydatów i uzyskane przez nich wyniki. 

C) Część ustna egzaminu (maksymalnie 15 punktów)

Prezentacja ustna powinna być przedstawiona w języku polskim. 

Wyjątek od tej reguły można zastosować wyłącznie dla kandydatów nie mówiących po polsku, wówczas prezentacja może być przedstawiona w języku angielskim.

Prezentacja wyników pracy naukowej (do 10 minut) obejmująca wyniki pracy magisterskiej lub innej pracy naukowej. Zalecane jest przygotowanie odpowiednich przeźroczy (PowerPoint). Po prezentacji kandydatowi zadawane będą pytania związane z przedstawioną tematyką.

Wyniki egzaminu, z rozbiciem na punkty uzyskane w poszczególnych etapach, będą wywieszone w formie listy w IBB PAN, informacja ta dostępna będzie również na stronie internetowej IBB. 

 

Minimalna liczba punktów niezbędna do uznania egzaminu za zdany wynosi 21.

 

 

Przykładowe pytania egzaminacyjne 2017

Przykładowe pytania egzaminacyjne

 

 

Regulamin Wspólnej Szkoły Doktorskiej

Program kształcenia we Wspólnej Szkole Doktorskiej